”We create Circles of Trust and Quests
for Transformation”Naturakademin


Placeholder

Transformativt lärande –  vi stimulerar de kreativa och reflektiva drivkrafterna i den mänskliga naturen för att nå djup intention och medvetenhet. Vi ger utrymme att bottna i frågor om mening, värderingar, mod och riktning. Detta oavsett om det avser individ, grupp och/eller samhälle. Verktyg och metoder bygger på att jobba enskilt och tillsammans med andra. Det sker ofta på vackra och inspirerande platser med stora möjligheter att kalibrerar den inre kompassen.Läs mer

LEARNING LAB


Placeholder

Cirklar av tillit  vi bistår i att vidga och ge nya perspektiv för utveckling av kreativa och innovativa lösningar för hållbar utveckling i en dynamisk och ständigt föränderlig omvärld. Genom en trygg och samskapande process där en mångfald av perspektiv, kompetenser och erfarenheter bryts mot varandra löser vi komplexa frågor och dilemman som leder till ett transformativt lärande och ett ökat individuellt- och organisatoriskt medvetande.Läs mer

TESTIMONIALS


Ulf Stenerhag, CEO Thurne Teknik AB

We had the privilege to be guided by Göran through a week long session with our international organization in beautiful Gaeta in Italy in September 2017. The theme of the week was through different dialogue workshops to better understand the importance of trust building in our business and how to nourish a trust building corporate culture. Göran himself easily gained the trust and respect from the group of cultural diversity and was early appreciated as one of the team. He was very responsive and helpful in the planning of the week and could well understand our specific organizational and industry challenges. Through all well-organized and thoughtful week of scheduled workshops, open dialogues and meditations we all came home energized, relaxed, dedicated, filled with new insights and much stronger as a team.  The session and the work done by Göran was well above all our expectations and we can see good result already in our daily operations.”  
 

Läs mer

Victoria Bastide, CTO Lifesum

We at Lifesum had the pleasure to work with Göran on at both the leadership level and with the whole company on our future vision and strategy. Göran was key to get us moving fwd. Göran really demonstrated how experienced and talented he is in the field of transformation and leadership development. His competence, way of listing in to what is happening, wisdom, positive energy, and adaptability to the situation makes it a treat to work to work with him.

Läs mer

Eva Karlsson, Houdinisportswear

Göran is one of our (oh so important) co-creators at Houdini Sportswear. As such he has contributed immensely on our journey, in many more ways than I, and perhaps he, had initially anticipated. From leading the entire Houdini team through a Nature Quest in the outer archipelago to engaging in our philosophical reflections around our brand and purpose to helping shape our plan for the future to connecting us with key thought leaders to reach even further. Göran is this curious, wise, generous and fun systems thinker who engages, goes in-depth and innovates in a systemic way, leaving nothing or no one behind. Thanks Göran!” 


Läs mer

Transformationens tre hörnpelare

Vi baserar vårt utvecklingskoncept på tre ben. Den vägledande idén, den stödjande infrastrukturen, d v s platsen och erfarna rådgivare samt, metoder och verktyg som leder till ett nyfiket utforskande och ett transformativt lärande.

Platser

Den stödjande infrastrukturen är av avgörande betydelse för effektiviteten i utvecklingsprocesser och för lärandet. Därför är vi noga vid valet av platser, miljöer och designen runt processen.

Läs mer

Rådgivare

Våra rådgivare betraktar sig som vägvisare och katalysatorer. Alltid med en utforskande nyfikenhet och med en bredd och en mångfald av perspektiv och erfarenheter att ösa ur.

Läs mer

Metoder

Våra metoder och verktyg baserar sig på forskning och lång erfarenhet av transformativt lärande. Utforskande reflektion och strategisk dialog är ”källkoden” i våra processer.

Läs mer

TILLÄMPNINGAR


Ledare

Dagens ledarutmaningar handlar mer än någonsin om ett Medvetet Ledarskap innehållande några fundamentala kompetenser. En medvetenhet och förmåga i att på djupet förstå och tolka förändringar och rörelser i omvärlden och dess konsekvenser för den verksamhet man leder samt hur en engagerande berättelse och idé kan mobilisera och förflytta en organisation eller ett samhälle till en nödvändig medvetandenivå.


Läs mer

Lednings-/Arbetsgrupper

Vi bistår lednings- och arbetsgrupper i frågor som avser strategiska vägval, styrning, ledning och implementering. Vi är specialister på att effektivt mobilisera organisationer i prioriterade utvecklingsfrågor. Erfarenhetsmässigt vet vi att ett transformativt lärande är nyckeln för långsiktig överlevnad och en önskad utveckling.


Läs mer

Organisationer

Vi erbjuder företag och organisationer transformativa utvecklings- och lärprocesser som bidrar till ett ökat engagemang, delaktighet och ansvarstagande inom organisationen för att snabbtresultat vid implementering av tex vision, mål, värdegrund och/eller en hållbar utveckling i organisationen.


Läs mer

Från Ord till Handling


Placeholder

Förändringsarbetet måste bedrivas så att alla som berörs ges möjligheter att engagera sig i processen med hjälp av metoder och verktyg som underlättar konstruktiva samtal. Dialog och lärande är de verksamma ingredienserna i en utvecklingsprocess och utgår ifrån grundläggande värderingar. Ledarskap i tider av förändring innebär att medverka i och att ta ansvar för en ständigt pågående lärandeprocess.

Läs mer

En ny verklighet


I dagens organisationer har order och instruktioner alltmer ersatts av ledningsformer som fokuserar på visioner, värderingar och gemensamma målbilder. Medarbetare på alla nivåer förväntas ta ett större ansvar, tänka självständigt och leva upp till de idéer som skall vägleda såväl samarbetet internt som samspelet med omvärlden. Detta förändringsarbete berör alla i en organisation och det är först när idéer omsätts i konkret handling, i alla led och på alla nivåer, som vi kan tala om verklig utveckling

Läs mer

Placeholder

Om oss


Naturakademin Learning Lab haft förmånen att sedan 1992 bistå organisationer och ledare som önskat utveckla sin vision, strategi, organisationskultur och sin värdegrund, ofta med hållbarhet som ledstjärna. Vi är duktiga på detta liksom på att skapa delaktighetengagemang och ansvarstagande bland de som skall omsätta dessa idéer till verklig handling. Att bistå till att medvetandet utvecklas och integreras i ledarskapet genom ett transformativt lärande.


Läs mer
Placeholder

TIDER


Måndag – Fredag 9:00 – 17:00

Lördagar Via e-post

Söndagar Via e-post


Kontakt


Adress United Spaces, Klarabergsg. 63, 101 23 Stockholm

Telefon +46–(0)8–716 36 77

E-post info@naturakademin.se