”We create Circles of Trust and Transformative learning”Naturakademin


Placeholder

Naturakademin –  vi stimulerar de kreativa drivkrafterna i den mänskliga naturen för att nå den djupa intentionen och energin. Vi ger utrymme att bottna i frågor om mening, värderingar, mod och riktning. Detta oavsett om det avser individ, grupp och/eller samhälle. Verktyg och metoder bygger på att jobba enskilt och tillsammans med andra. Det sker ofta på vackra och inspirerande platser med stora möjligheter att kalibrerar den inre kompassen.Läs mer

LEARNING LAB


Placeholder

Learning Lab – är experter på metoder för dialog och transformativt lärande. Vi bistår i att skapa en trygg och samskapande process där en mångfald av perspektiv, kompetenser och erfarenheter bryts mot varandra för att lösa komplexa frågor och dilemman. Vi bistår i att vidga och ge nya perspektiv för utveckling av kreativa och innovativa lösningar mot en hållbar utveckling i en dynamisk och ständigt föränderlig omvärld.Läs mer

Lärandets tre hörnpelare

Vi baserar vårt utvecklingskoncept på tre ben. Den vägledande idén, den stödjande infrastrukturen, d v s platser och rådgivare samt, metoder och verktyg som leder till ett nyfiket utforskande och ett transformativt lärande.

Platser

Den stödjande infrastrukturen är av avgörande betydelse för effektiviteten i utvecklingsprocesser och för lärandet. Därför är vi noga vid valet av platser, miljöer och designen runt processen.

Läs mer

Rådgivare

Våra rådgivare betraktar sig ofta lika mycket som vägvisare och inspiratörer. Alltid med en utforskande nyfikenhet och med en bredd och en mångfald av perspektiv och erfarenheter att ösa ur.

Läs mer

Metoder

Våra metoder och verktyg baserar sig på forskning och erfarenhetsbaserat arbete kring transformativt lärande och dialog. Utforskande reflektion och dialog är ”källkoden” i våra utvecklingsprocesser.

Läs mer

TILLÄMPNINGAR


Ledare

Dagens ledarutmaningar handlar mer än någonsin om ett Medvetet Ledarskap innehållande några fundamentala kompetenser. En medvetenhet och förmåga i att på djupet förstå och tolka förändringar och rörelser i omvärlden och dess konsekvenser för den verksamhet man leder samt hur en engagerande berättelse och idé kan mobilisera organisationen.


Läs mer

Lednings-/Arbetsgrupper

Vi bistår lednings- och arbetsgrupper i frågor som avser strategiska vägval, styrning, ledning och implementering. Vi är specialister på att effektivt mobilisera organisationer i prioriterade utvecklingsfrågor. Erfarenhetsmässigt vet vi att ett ständigt lärande är en nyckel för långsiktig överlevnad och en önskad utveckling.


Läs mer

Organisationer

Vi erbjuder företag och organisationer transformativa utvecklings- och lärprocesser som bidrar till ett ökat engagemang, delaktighet och ansvarstagande inom organisationen för att snabbtresultat vid implementering av tex vision, mål, värdegrund och/eller en hållbar kulturutveckling i organisationen.


Läs mer

Från Ord till Handling


Placeholder

Förändringsarbetet måste bedrivas så att alla som berörs ges möjligheter att engagera sig i processen. Då räcker det inte med att det som skall sägas blir sagt. Då krävs metoder och verktyg för att underlätta konstruktiva samtal om vad som skall vägleda såväl samarbetet internt som samspelet med omvärlden. Dialog och lärande är de verksamma ingredienserna i en förändringsprocess som utgår ifrån grundläggande värderingar. Ledarskap i tider av förändring innebär därför att ta ansvar för och medverka i en lärandeprocess.

Läs mer

En ny verklighet


Affärskartan förändras i en rasande takt och gamla tanke- och affärsmodeller behöver ersättas med nya. I dagens organisationer har order och instruktioner alltmer ersatts av ledningsformer som fokuserar på visioner, värderingar och gemensamma målbilder. Medarbetare på alla nivåer förväntas ta ett större ansvar, tänka självständigt och leva upp till de idéer som skall vägleda såväl samarbetet internt som samspelet med omvärlden. Detta förändringsarbete berör alla i en organisation och det är först när idéer omsätts i konkret handling, i alla led och på alla nivåer, som vi kan tala om verklig förändring.

Läs mer

Placeholder

Om oss


I mer än 25 år har Naturakademin Learning Lab haft förmånen att bistå organisationer och ledare som önskat utveckla sin vision, strategi, organisationskultur och sin värdegrund, ofta med hållbarhet som ledstjärna. Vi är duktiga på detta liksom på att skapa delaktighetengagemang och ansvarstagande bland de som skall omsätta dessa idéer för att gå ifrån vision till verklighet. Att bistå till att medvetandet utvecklas och integreras i ledarskapet i syfte att skapa ett transformativt lärande.


Läs mer
Placeholder

TIDER


Måndag – Fredag 9:00 – 17:00

Lördagar Via e-post

Söndagar Via e-post


Kontakt


Adress United Spaces, Klarabergsg. 63, 101 23 Stockholm

Telefon +46–(0)8–716 36 77

E-post info@naturakademin.se