Vad vi gör

Naturakademin bistår individer, ledare och organisationer vid strategiska vägval samt att ”gå från ord till handling” genom att tillhandahålla metoder och verktyg för ett transformativt lärande. Ett lärande där framgång uppnås samtidigt som perspektiv och  förståelse för hur hållbar utveckling genomsyrar verksamheten.Naturakademin


Placeholder

Naturakademin – vi  tillvaratar de kreativa drivkrafterna i den mänskliga naturen och förmågan till reflektion, dialog  och samskapande. Vi erbjuder inspirerande platser, effektiva metoder och rådgivare för att erbjuda möjligheten att stämma av den strategiska agendan mot en dynamisk, föränderlig omvärld. Samtidigt ges chansen att kalibrerar den inre kompassen.Läs mer

LEARNING LAB


Placeholder

Learning Lab – människor som har lust att lära kommer alltid att lyckas. Tricket är att hjälpa dem att hitta rätt motivation och verktyg för självledarskap och transformativt lärande. Vi bistår i att skapa en utforskande, lustfylld och samskapande process där olika perspektiv, kompetenser och erfarenheter bryts mot varandra i syfte att uppnå ett transformativt lärande och nya lösningar och idéer.Läs mer

Lärandets tre hörnpelare

Vi baserar vårt utvecklingskoncept på tre ben. Den vägledande idén, den stödjande infrastrukturen, d v s platser och rådgivare samt, metoder och verktyg som leder till ett nyfiket utforskande och ett transformativt lärande.

Platser

Den stödjande infrastrukturen är av avgörande betydelse för effektiviteten i utvecklingsprocesser och för lärandet. Därför är vi noga vid valet av platser, miljöer och design.

Läs mer

Rådgivare

Våra rådgivare betraktar sig ofta lika mycket som vägvisare och inspiratörer. Alltid med en utforskande nyfikenhet och har en bredd och en mångfald av perspektiv och erfarenheter att ösa ur.

Läs mer

Metoder

Metoder och verktyg baserar sig bl.a. på den forskning kring lärande organisationer och dialog. Reflektion och dialog, samtalet mellan människor, är ”källkoden” i våra processer.

Läs mer

TILLÄMPNINGAR


Ledare

Dagens ledarutmaningar handlar mer än någonsin om ett Medvetet Ledarskap innehållande några fundamentala kompetenser. En medvetenhet och förmåga i att förstå och tolka förändringar och rörelser i omvärlden och dess konsekvenser på den egna verksamheten samt hur man med en engagerande berättelse och idé kan mobilisera organisationen.


Läs mer

Lednings-/Arbetsgrupper

Vi bistår lednings- och arbetsgrupper i frågor som avser strategiska vägval, styrning, ledning och implementering. Vi är specialister på att få effektivitet i mobilisering av organisationen i prioriterade utvecklingsfrågor. Erfarenhetsmässigt vet vi att ett ständigt lärande är en nyckel för långsiktig överlevnad och en önskad utveckling.


Läs mer

Organisationer

 Naturakademin Learning Lab erbjuder företag och organisationer utvecklings- och lärprocesser som bidrar till ett ökat engagemang, delaktighet och ansvarstagande för att snabbt nå resultat vad gäller implementering av tex vision, mål, kultur och/eller en hållbar tillväxt i organisationen.


Läs mer

Från Ord till Handling


Placeholder

Förändringsarbetet måste bedrivas så att alla som berörs ges möjligheter att engagera sig i processen. Då räcker det inte med att det som skall sägas blir sagt. Då krävs metoder och verktyg för att underlätta konstruktiva samtal om vad som skall vägleda såväl samarbetet internt som samspelet med omvärlden. Dialog och lärande är de verksamma ingredienserna i en förändringsprocess som utgår ifrån dagens värderingar. Ledarskap i tider av förändring innebär därför att ta ansvar för och medverka i en lärandeprocess.

Läs mer

En ny verklighet


Affärskartan förändras i en rasande takt och gamla tanke- och affärsmodeller måste ersättas med nya. Detta förändrings-arbete berör alla i en organisation och det är först när idéer omsätts i konkret handling, i alla led och på alla nivåer, som vi kan tala om förändring. I dagens organisationer har order och instruktioner alltmer ersatts av ledningsformer som fokuserar på visioner, värderingar och gemensamma målbilder. Medarbetare på alla nivåer förväntas ta ett större ansvar, tänka självständigt och leva upp till de idéer som skall vägleda såväl samarbetet internt som samspelet med omvärlden.

Läs mer

Placeholder

Om oss


I mer än 25 år har Naturakademin Learning Lab haft förmånen att bistå organisationer och ledare som önskat utveckla sin vision, strategi, organisationskultur och sin värdegrund, ofta med hållbarhet som ledstjärna. Vi är duktiga på detta liksom på att skapa delaktighetengagemang och ansvarstagande bland de som skall omsätta dessa idéer för att gå ifrån vision till verklighet. Att bistå till att medvetandet utvecklas och integreras i ledarskapet i syfte att skapa ett transformativt lärande.


Läs mer
Placeholder

TIDER


Måndag – Fredag 9:00 – 17:00

Lördagar Via e-post

Söndagar Via e-post


Kontakt


Adress United Spaces, Klarabergsg. 63, 101 23 Stockholm

Telefon +46–(0)8–716 36 77

E-post info@naturakademin.se