Medvetet Ledarskap – att surfa på kanten till kaos

Boka in ett möte med den viktigaste personen i ditt liv , dig själv

En ny verklighet

Vi lever i en tid med stora och snabba omvärldsförändringar. Avancerad teknologi, digitalisering, AI  och ny kunskap i kombination med sofistikerade processer ställer nya krav på ledarskapet. Med ett ökat omvärldstryck och förändringstakt ökar kraven på såväl precision och snabbhet i beslutsfattandet liksom effektivitet i genomförandet. Gamla sanningar byts i allt snabbare takt mot nya, samtidigt som världen kommer allt närmare. Ledarskapet kännetecknas i en allt högre grad om förmågan att manövrera i komplexitet. Medvetet Ledarskap handlar allt mer om att lära sig surfa på randen till kaos.

Nya metoder för ledarskapsutveckling 

I en snabbrörlig, global och flexibel ekonomi handlar ledarskap främst om att mobilisera människors vilja att skapa och utvecklas. Speciellt att skapa värden som betyder något på djupet. När den typen av energi existerar är alla i gruppen mer engagerade, tillfredsställda och produktiva. I ett post-heroiskt ledarskap ser ledaren inte längre sig själv som mittpunkten och fixstjärnan utan snarare som en trädgårdsmästare vars främsta uppgift är att ge teamet och alla andra förutsättningar att prestera och blomma ut.

Förändring sker på alla nivåer, både professionellt och i våra personliga liv. Framtidens medvetna ledarskap kommer allt mer att handla om förmågan till snabb anpassning inför nya situationer, frågeställningar, komplexitet, dilemman i en allt högre takt av ständiga förändringar. Att förmå agera på ett aktivt och proaktivt sätt. Att kunna ta ett steg tillbaka och reflektera kring en situation för att sedan kunna gå tillbaka och att kvickt verka utifrån det nya perspektivet, (action inquiry). Vi behöver utveckla vårt ledarskap till högre nivåer för att ha en bättre förmåga i vårt ledarskap. En sådan medvetenhet innebär större förmåga till komplext tänkande, lägre grad av defensivt egenintresse och mer abstrakta identifikationer med världen, samhället och naturen. En solidariteten som fördjupas och utsträcks till att omfatta fler kännande varelser på fler sätt. Det handlar dessutom om förmågan att mobilisera sin egen och andras energi och engagemang för att skapa och leva värderingar av djupare mening. Att gå till en inre plats av djupt vetande – att hitta och använda sin inre kompass genom att låta ens inre kunskap och visdom få komma till tals.

En Medveten Ledare har förmåga till;
– att motivera sig själv och utvecklas som ledare.
– att förstå betydelsen av anställda eller andra aktörers eller intressenters perspektiv och intressen, och förmåga att ta hänsyn till, påverka och involvera dessa i arbetet.
– att se komplexa samband, men också att kritiskt ifrågasätta kunskap och egna antaganden, samt förmåga att skapa förändring i organisationen.
– förståelse för vad som händer i omvärlden och vad världen är på väg.

En person och ledare, formell eller informell som uppfattas som genuin och autentisk skapar intresse, respekt, och engagemang hos andra. En person som inspirerar till nya spår, stigar och vägar. En Medveten Ledare är någon som visar vägen utan att stå i vägen, en sann vägvisare som har en väl kalibrerad inre kompass.

En Medveten Ledare har en hög grad av självinsikt, d v s reflekterar kring och lär av sina erfarenheter och är medveten om hur hen påverkar livet för sig själv, hos andra och vilka avtryck hen sätter på planeten och livet som helhet.

En Medveten Ledare har ett tänkande och ett meningsskapande som går från att vara systematiskt och statiskt till ett mer dialektiskt, dynamiskt och processorienterat meningsskapande. Dvs ett transformerande jag istället för ett statiskt. Ett dynamiskt växelspel mellan konstruktion och dekonstruktion, process, sammanhang (kontext), relationer och perspektiv.

Förmåga att förstå och navigera i sin organisation, en förståelse av hur organisationen fungerar, vart organisationen är på väg, eller vart branschen eller världen är på väg.

Medvetet Ledarskap vänder sig till dig som i din vardag, i ditt arbete, vill bidra till utveckling och förändring mot en mer hållbar framtid för dig själv, din familj, din organisation och dem som organisationen är till för. Det må vara medlemmar, kunder, patienter, elever, samhället eller planeten som helhet. Grunden är den samma.

Ett Medvetet Ledarskap ersätter order och instruktioner alltmer av ledningsformer som fokuserar på visioner, värderingar och generella riktlinjer/ polices. Medarbetare på alla nivåer ges ett större ansvar att tänka självständigt och leva upp till de ambitioner som vägleder såväl samarbetet internt som samspelet med omvärlden. Medvetna Ledare ser sig inte som själva allvetande beslutsfattare utan snarare engagerande vägvisare.

Med ett Medvetet Ledarskap översätts övergripande ambitioner till nya handlingsmönster i organisationens ”kapillärer”. Ledningens ambitioner ges förutsättningar att tolkas och förstås för att få en reell innebörd i perspektiv av beslut och handlingar. Med ett Medvetet Ledarskap skapas konstruktiva dialoger så att alla kan dra samma slutsatser som ledningen om förutsättningarna för framgång.

Ett Medvetet Ledarskap inbegriper och transformerar många nivåer/aspekter av medvetenhet och ledarskap.

Som att proaktivt söka kontakt och input från andra intressenter för feedback och för att öka mängden input. Man tänker utanför den egna branschen och jämför sig med företag i andra branscher. Man ger sig på utmaningar som inte tidigare lösts och som kräver samarbete och kreativitet.

När man utvecklar sitt ledarskap till nästa nivå har förmågan att navigera i kaos ökat så att man inte bara litar till att skapa en kreativ miljö. Nu har förmågan att tillåta och hantera konflikter ökat. Här har den ”medvetna närvaron i stunden” ökat innebärande att man inte bara kan reflektera vid enstaka tillfällen eller stunder utan snarare har en ständigt påkopplad närvaro och förmåga till reflektion i stunden, även i stunder av stormig konflikt och/eller när värderingar är i konflikt.

På den här nivån innebär det Medvetna Ledarskapet att bjuda in till och hålla ett utrymme där fundamentalt olika värderingar kan tillåtas att utforskas och prövas. Man har en bra intuition och känsla för hur olika aktörer förhåller sig till problemen och hur alla ska samarbeta.

För att attrahera ledare och medarbetare på denna medvetandenivå krävs att meningsfullheten i arbetet sträcker sig längre än organisationens mål. Företagets syfte och vision får inte vara i alltför stor konflikt med vad som anses meningsfullt, ofta med socialt och miljöansvar som nödvändiga aspekter av en organisations verksamhet. Ledarskapet är ett sätt att tjäna ett högre syfte som förkroppsligas och delas med andra. Man drivs av att utveckla och transformera ett företag eller en hel bransch.

Det Medvetna Ledarskapet kan utvecklas till en än djupare intuition och förmåga att vara ständigt och stabilt närvarande i situationen och vara varse tankar, känslor och stämningar i stunden. Här finns en större förmåga att hantera komplexitet och konflikter. Det finns också en djup känsla för meningsfullhet, men på denna nivå kan man också förhålla sig kritiskt till denna meningsfullhet. Med en liten ansträngning upptäcks små nyanser i stämningar och man har en förmåga att utöva inflytande med en stark närvaro har utvecklats. Man tar större personliga risker, har en utvecklat en djup förståelse för den mänskliga naturen och känner ständigt av vad som behöver synliggöras och som står i vägen för att utveckling skall uppstå. Man förlitar sig till ett ständigt flöde av kreativa lösningar som gagnar alla närvarande intressenter, även sådana som inte har någon talan som kommande generationer, och kan gå vidare med att testa och förankra lösningar hos olika aktörer.

Medvetna Ledare är på det här stadiet oftast engagerade i globala frågor, även om organisationen de verkar i inte har sådana mål och styrs av en stark intuition för om arbetet man utför är i linje med vad man känner är meningsfullt, med tidsperspektiv som ibland räknas i generationer. Men man kan också släppa allt och leka med nya idéer.

Medvetet Ledarskap handlar inte bara om att behärska alltmer komplexa orsakssammanhang utan också om att lära sig leva med och skickligt hantera att vi inte kan behärska komplexa orsakssammanhang genom allomfattande teorier, invecklade strategier, sofistikerade organisationsformer och framför allt inte genom att tänka ut smarta planer och sedan försöka få dem genomförda. Medvetet Ledarskap handlar snarare om att lära sig surfa på kanten till kaos.

>> Boka in ett möte med den viktigaste personen i ditt liv under en Nature Quest, dig själv!

Surfing the Edge of Chaos: The Laws of Nature and the New Laws of Business


By (author): Richard T. Pascale, Mark Milleman, Linda Gioja

Few business books capture so well the drama of today’s business landscape. The Internet, increasing global competition, the after effects of the dot com boom: today’s businesses face an unprecedented range of threats. The theory posed by Surfing the Edge of Chaos is that such threats are only natural–in fact, today’s business laws are parallel to the laws of nature: evolution creates survivors, genetic mixing breeds stronger descendants, moving too far from core values results in chaos.

Much like Richard Dawkins’ The Selfish Gene, this book blends scientific information with social comment and history. The biochemical concepts used to illustrate how companies live, grow and die are explained, meaning that readers without a scientific background aren’t disadvantaged. Using examples largely from the high-tech community, Pascale shows how Silicon Valley giants such as IBM and HP–once heralded as the finest companies in the market–saw coming changes in the landscape, yet failed to adapt. IBM missed the opportunity to capitalise on open architectures and lost the PC operating system battle to Microsoft, while HP became mired in bureaucracy.

There aren’t many books that would liken Monsanto’s move from plastics to genetic engineering to galactic dust coalescing into a star: this one does. The adaptive leadership of the company’s chief executive, Robert Shapiro, is credited with Monsanto’s heady success in the 1990s. His failure to understand the nature of complexity is crucial in the company’s subsequent fall.

If life is indeterminate and unknowable, if we can all be killed by avalanches, why bother? There are no wholly reassuring answers, but some guidelines can increase the chances of survival. In business, the game can be chess or roulette–it helps not to confuse the strategies appropriate for each. The objective is to synthesis all the pieces together. Key disciplines can sustain the vitality of a living system (specifically corporations) over time.

It’s an intriguing premise, and even if you don’t agree with Pascale, his arguments bring life to some of the most dramatic corporate stories of the last 20 years. —Sally Whittle

List Price: £38.99
New From: £227.58 GBP In Stock
Used from: £1.75 GBP In Stock

Göran Gennvi is a favored expert in Transformative Development, both on a personal and organizational level. Göran’s trademark is “Circles of Trust and Quests for Wholeness”.