strategisk-dialog-naturakademin-peter-from

Strategisk Dialog – ett Learning Lab

Syftet med den Strategiska Dialogen är att identifiera och synliggöra organisationens bärande idéer och göra de personligt tolkade och levande för varje medarbetare. ”

Strategisk dialog – konsten att samtala och tänka tillsammans, en naturlig del i att utöva ledarskap för långsiktiga överlevnad och framgång. Att frigöra den kollektiva förmågan till ständigt samskapande.

Visioner, värderingar och strategier är med nödvändighet ofta övergripande och generella. Utmaningen ligger i att översätta dessa övergripande ambitioner till nya handlingsmönster i organisationen. Att nå ut i organisationens ”kapillärer”, till varje medarbetare. Då räcker det inte med att sätta några riktlinjer på ett papper, mycket arbete återstår. Ledningens ambitioner, vision och mål behöver tolkas och förstås och få en reell innebörd för var och en. Därför krävs konstruktiva samtal så att alla kan delta och dra samma slutsatser som ledningen om förutsättningarna för framgång.

Table TalkBegrepp som samsyn, samverkan och samarbete utvecklas mot samproduktion i nya konstellationer. På lokal- och regionalnivå innebär det att aktör och ledare (inom politik,näringsliv och civilsamhället) utvecklar nya verktyg för anpassning, lärande och utveckling. Vår långa erfarenhet att rigga lärprocesser, dialoger (konsten att tänka tillsammans) ligger som grund för vårt erbjudande.

Vi erbjuder en process, ett Learning Lab med syfte att öka den strategiska precisionen i utvecklingsarbetet genom att tillsammans med våra partners utveckla;
– en gemensam och relevant omvärldsbild
– en förståelse och kunskap för att se hur saker hänger ihop (systemsyn)
– en strategisk dialog d v s förmågan att utforska och tillvarata mångfalden av perspektiv så att alternativa strategiska vägval kommer till utryck
– ett kollektivt, dynamiskt och medvetet ledarskap som förmår välja väg.
– en förmåga att mobilisera människor och organisation att gå ifrån ord till handling i vald riktning.

Här är våra erbjudanden för strategisk dialog:
En ny verklighet
Ledningsfokus
Från ord till handling

 

Göran Gennvi is a favored expert in Transformative Development, both on a personal and organizational level. Göran’s trademark is “Circles of Trust and Quests for Wholeness”.