Vi förbättrar organisationers och ledares förmåga till transformativ utveckling och lärande. Vårt syfte är att göra det möjligt för människor och organisationer att kontinuerligt förbättra sin förmåga att uppnå de mål som är viktiga för dem samtidigt som hållbarhetsperspektiven genomsyrar hela verksamheten. Våra uppdragsgivare går att hitta inom tre huvudgrupper:

>>Ledningsgrupper

Till oss vänder sig styrelser och ledningsgrupper för att bistå i att säkra kvalitén i dialoger kring angelägna frågor och nå snabbare resultat genom skräddarsydda Learning Labs och strategiska dialoger.

>>Ledare

Till oss kommer individer med formella eller informella ledarroller med ambitionen att utveckla ett mera Medvetet Ledarskap. Ledare som vill stärka sin förmåga att uppnå sina egna och verksamhetens mål samtidigt som man bibehåller sin egen centrering och känsla av meningsfullhet och skapar förutsättningarna för andra att behålla sin. Vi erbjuder program och verktyg för att utveckla ett Medvetet Ledarskap, fördjupa sig i angelägna frågor och eller föra en Strategiska dialog.

>>Organisationer

Företag liksom organisationer ifrån den offentliga sektorn kommer till oss för att få hjälp i frågor som avser styrning, ledning och implementering för ökad effektivitet och hållbar utveckling. Ofta har man insett att ett ständigt lärande är en nyckel för långsiktig överlevnad och en önskad utveckling. Vi tillhandahåller skräddarsydda lösningar eller standardiserade utvecklingsprogram. Det kan handla om att stärka ett Medvetet Ledarskap, fördjupa sig i angelägna frågor i En ny verklighet för organisationen , att föra en Strategisk dialog eller att mobilisera organisationen att gå Från ord till handling.

>> Kommuner och samhälle
Kännetecknande för kommuner är den komplexitet som man verkar i genom den stora skillnaden mellan rådighet och ansvar. Detta innebär extraordinära ledarutmaningar där man å ena sidan kan använda det traditionella ledarskapsutövandet genom makt och auktoritet å andra sidan idka ledarskap genom att skapa engagemang för att åstadkomma verklig förändring och utveckling.