medvetet-ledarskap-naturakademin-peter-from

Vårt syfte är att göra det möjligt för ledare att kontinuerligt förbättra sin förmåga att uppnå de mål som är viktiga för dem själva och för den organisation där de jobbar. Vi erbjuder därför Learning Labs för att stödja ledare och individer för att förbättra sin förmåga..

Dagens ledarutmaningar handlar mer än någonsin om ett Medvetet Ledarskap innehållande några fundamentala kompetenser. En medvetenhet och förmåga i att förstå och tolka förändringar och rörelser i omvärlden och dess konsekvenser på den egna verksamheten samt förmågan att formulera en trovärdig strategi (idé) om framgång i denna omvärld. Dessutom att ha förmågan att mobilisera organisation och medarbetare och att ge människor en roll att spela i förverkligandet av strategin.

Dessutom och inte minst viktigt, att utveckla en självmedvetenhet och en förmåga att styra sin uppmärksamhet och sitt fokus. Att vara medveten om hur andra ser en själv och förståelse för vad andra behöver. Att kunna sålla bort distraktioner för att tillåta nya, innovativa tankar träda fram samt att vara autentisk och trovärdig genom att bottna i sina inre djupaste värderingar.

Ledare är individer i både formella och informella roller. Individer med personliga ambitioner men som framförallt fångar andra människors drömmar och framtidens möjligheter.

Exempel på erbjudanden:
>>En ny verklighet – att förhålla sig till en ny och framväxande omvärld och revidera och harmonisera strategier och verksamhetsplaner.
>>Hur väl rustade är vi? – att stämma av den strategiska agendan.
>>Från Ord till Handling – att mobilisera organisationen i prioriterade utvecklingsfrågor.
>>Mind View – ledarskapsprogram i samarbete med Missing Link för självledarskap och värderingsstyrka organisationer.