Vi bistår styrelser och ledningsgrupper i att säkra kvalitén i samtalen kring komplexa frågor och nå snabbare resultat genom att skräddarsy och strategisk dialoger. Vi knyter ihop omvärldsfrågorna med strategiska vägval och prioriteringar.

Styrelser och ledningsgrupper kan ha olika karaktär. Dels kan det vara en avrapporteringsgrupp för VD för att informera sig hur de olika operativa delarna av verksamheten går och/eller så är det en grupp som tillsammans med VD tar ett strategiskt ansvar för verksamhetens framtida inriktning. Exempel på frågor en ledningsgrupp ställs inför:

  • Hur tydliga är ägarens intentioner och hur balanserar man ett starkt resultatfokus med tex långsiktiga hållbarhetsambitioner?
  • Hur förhåller sig ägarens/entreprenörens intentioner till de allt snabbare omvärldsförändringarna och hur tolkar man det nya affärslandskapet?
  • Hur uppfattar medarbetare, kunder och partners ledningens resonemang och överväganden? Som tydliga, relevanta och trovärdiga?

Hur dessa frågor hanteras kan få dramatiska konsekvenser på såväl värderingen av ett företags tillgångar som för framtida resultatutveckling. En samsyn i styrelsen och ledningsgrupper i framtidsfrågorna är därför avgörande för såväl kapitalförvaltningen som för att skapa operativ handlingskraft och samstämmighet mellan ord och handling. Utan begåvade och transparanta samtal blir det svårt att förhålla sig till dessa frågor.

Exempel på Learning Labs:

En ny verklighet

Ledningsfokus

Quest för företag och organisationer