I mer än 25 år har vi bistått företag och organisationer och där vi gör störst nytta är när frågorna är komplexa och berör många olika aktörer och enheter. Vår erfarenhet är att det är endast genom konstruktiva samtal som de många perspektiven kan förvaltas och ett nytt engagemang och en ny samsyn växer fram.

Det är inte bristen på kunskap som är problemet, utan hur vi förvaltar en ny framväxande insikt om behovet av förändring och utveckling. Det handlar om att lära av och med varandra. Vår erfarenhet är att många perspektiv kan vidga det gemensamma tankerummet och därigenom skapa ett större gemensamt handlingsutrymme,  fler olika lösningar på komplexa problem.

Vi tillhandahåller skräddarsydda lösningar, Learning Labs och standardiserade utvecklingsprogram. Det kan handla om att stärka och utveckla ett mera medvetet ledarskap eller att ge stöd för en strategisk dialog. Hur en organisation kan mobiliseras att gå ifrån ord till handling för att nå framgång i implementeringsarbetet av ett värdegrundsarbete och/eller strategier och beslutade mål.

Exempel på Learning Labs:
En ny verklighet – att förhålla sig till en ny och framväxande omvärld.
Hur väl rustade är vi– att stämma av den strategiska agendan och ev och revidera och harmonisera strategier och verksamhetsplaner.
Från Ord till Handling – att mobilisera organisationen i prioriterade utvecklingsfrågor.
Medvetet Ledarskap – 1-8 dagar för ledarskap genom personlig utveckling.

Exempel på kunduppdrag(länk):