Från Ord till Handling” är en metod för att skapa en strategi kring hållbarhet, men också för att följa upp befintliga strategier och arbete kring hållbarthet. Metoden är också verkningsfullt för att bredda och fördjupa kunskapen om hållbarhet, t ex för att nå ut till personalgrupper eller samarbetspartner, som behöver bli mera delaktiga.

Från Ord till Handling” vänder sig inte enbart till ledning och personal i chefpositioner, utan också till alla medarbetare. Förutom att få ny kunskap om hållbarhet är det ett verktyg för att hjälp till med att var och ens erfarenhet ska komma fram. Alla är vi ledare i vårt eget arbete och målet med ”Hållbart ledarskap” är att befrämja en bra kommunikation mellan medarbetare samt vitalisera och stärka arbetet med hållbarhet. Se vidare >>

Utmaningen
Vi befinner oss i en tid med ökad globalisering, klimatförändringar och finansiell osäkerhet och en framtid, som är allt mer oförutsägbar. Detta kräver ett förändrat ledarskap och påverkar arbetet med hållbar utveckling. Det finns många olika uppfattningar om, vad som är och inte är hållbar utveckling. Kunskapsutvecklingen inom området sker snabbt, men frågan är komplex och rymmer många olika perspektiv. Hållbarhetsfrågan kan inte längre negligeras, men kunskapen om hur en omställning till hållbar utveckling skall ske i praktiken är däremot ofullständig och splittrad. Svaren måste sökas på många ställen, bland många perspektiv.

Dagens utmaningar skiljer sig från gårdagens genom den allt mer ökande komplexiteten. Förutsägbarheten minskar vilket ställer nya krav på riskbedömningar och beslutsprocesser. I en allt mer globaliserad värld skiljer sig även perspektiv och målbilder åt mellan olika intressentgrupper. Detta ställer nya krav på hur vi leder och utvecklar våra organisationer. Vi har metoder och erfarenheter för att manövrera lite säkrare i denna nya komplexitet.

Naturakademin Learning Lab har arbetat med Hållbar Utveckling sedan starten 1990. Våra uppdrag har rört sig om att bistå allt ifrån stora globala koncerner till regioner och kommuner.

”Maneuver in an unpredictable world and respond to environmental, social and economic risks and opportunities”

Exemplet nedan visar ett filmklipp där  metoden används som utvecklats på uppdrag av Länsstyrelsen i Jämtland, Gotlands kommun, Tillväxtverket (Nutek) med företag såsom Skistar, Sveaskog, Klättermusen, Furillen, AC Laminat varit med i processen.

Embedly Powered

Ta en titt under Framtidsdialogen och/eller ladda ned PDF här.

Läs PDF – Forma Framtiden

Läs PDF – Nya Värderingar

Läs PDF – Hållbar Utveckling