I dagens organisationer har order och instruktioner alltmer ersatts av ledningsformer som fokuserar på visioner, värderingar och generella riktlinjer/policies. Medarbetare på alla nivåer förväntas ta ett större ansvar, tänka självständigt och leva upp till de ambitioner som vägleder såväl samarbetet internt som samspelet med omvärlden. Hållbarhetsfrågan är ofta central, men att gå ifrån ord till handling för att nå framgång med ett väl integrerat hållbarhetsperspektiv kan vara en utmanande.

Visioner, värderingar, strategier och mål är med nödvändighet ofta övergripande och generella. Utmaningen ligger i att översätta dessa övergripande ambitioner till nya handlingsmönster i organisationen. Att nå ut i organisationens ”kapillärer”, till varje medarbetare. Då räcker det inte med att sätta några riktlinjer på ett papper. Mycket arbete återstår: Ledningens ambitioner, vision och mål behöver tolkas och förstås och få en reell innebörd för var och ens. Därför krävs konstruktiva samtal så att alla kan delta i att dra samma slutsatser som ledningen om förutsättningarna för framgång.

Naturakademin erbjuder två kraftfulla lärprocesser:

1) Från ord till handling – Mobilisering av organisationen mot hållbarhet och framgång
Lärprocessen användas för att stärka hållbarhetsperspektivet vid realisering av organisationens vision och mål. Ett kraftfullt verktyg att gå från ord till handling i hållbarhetsambitionerna.

2) Att leda förändring mot hållbar utveckling – Ledarskapsutbildning
Lärprocessen bygger på Från Ord till Handling, men har en särskild inriktning mot ledare. Lärprocessen bistår ledare att stärka sitt självledarskap, hantera komplexitet samt leda förändring mot framgång och hållbar utveckling över tiden.