Naturakademin Learning Lab har under åren arbetat med mängder av sektorer, branscher och på de flesta nivåer, allt från regeringsnivå till ledarskap genom personlig utveckling inom frivillig-  och ungdomsorganisationer. Utveckling och lärande med inriktning på djup transformation har varit huvudfokus under åren. Nedan, ett axplock med exempel på typer av uppdrag och kunder:

Regeringskansliet

Naturakademin blev i våren 2013 direktupphandlade av regeringskansliet för att beskriva lärandeprocesser i relation till värdering av ekosystemtjänster. Betänkandet av utredningen ”Synliggöra värdet av ekosystemtjänster” överlämnades till miljöminister Lena Ek den 15e oktober. De frågor man bad oss besvara i expertrollen kring lärande och utvecklingsprocesser var:
– Vilken roll har lärandeprocesser för att skapa förändring i samhället och hos individer?
– Vilka är nyckelfaktorerna för lyckade lärandeprocesser?
– Förslag på åtgärder som kan staten införa för att underlätta och möjliggöra lärandeprocesser i olika sammanhang i samhället.

Exempel på uppdrag för kommuner

Bolaget har bidragit till att en rad kommuner nu ligger i framkant som ledande aktörer för en hållbar samhällsutveckling.
Metoden Från ord till Handling tillämpas i olika former men bygger på te x:

  • att levandegöra komplexa begrepp såsom hållbar utveckling och/eller att ge en gemensam värdegrunden konkret innebörd för att väcka engagemang och användning i vardagen.
  • att kommunens vision fylls med mening och engagemang.
  • att medbestämmande och demokratin stärks inom organisationen genom att alla får komma till  tals och möten sker över politik- och förvaltningsgränser.

Några exempel;
Falu kommun – utbildning för att mobilisera organisationen i hållbarhets- och framtidsfrågorna med metoden ”Från ord till Handling” .
Västerås kommun – ett dialogprogramRework the world” med fokus på kompetensförsörjning och ungdomsarbetslöshet.
Borlänge kommun – utbildning för hållbarhetsutskott och tjänstemän i hållbarhets- och framtidsfrågor.
Åre kommun – utbildnings process med kommunens politiker, tjänstemän och delar av näringslivet för att bistå kommunen och Destinationsbolaget i Åre med syfte att utveckla en gemensam plattform för prioriterade insatsområden. Som underlag för arbetet har förslag till ny översiktsplan legat.
Lerums kommun –
Alingsås kommun ”Stadsförnyelse Noltorp”
Haninge kommun – miljöutbildning för medarbetare, tjänstemän och politiker.
Nacka kommun – workshops kring implementering av de nationella miljömålen, samt relationer och roller mellan kommun och byggherrar.
Örebro kommun – att utveckla en organisatorisk bas för att säkerställa långsiktighet och förändringskraft i arbetet för att minska klimatavtrycket och leda till en hållbar utveckling.
Karlshamns kommun – en utbildningssatsning för det Hållbara Karlshamn med samtliga 3000 medarbetare.

E t c…

Lifesum

Uppdrag att bistå i visionsarbete för Lifesum

Apotekarsocietetens

Uppdrag att bistå VD inför förankringsprocessen med Apotekarsocietetens policyprogram för läkemedelsområdet.

Styrelseakademin

Naturakademin är en av de certifierade lärarna och har tillika utvecklat materialet kring ämnet ”Hållbar affärsutveckling”, speciellt framtaget till utbildningen ”Högre Styrelseutbildning”. Varje utbildning avslutas med ett frivilligt teoretisk prov för att erhålla StyrelseAkademiens certifiering.

IFL vid Handelshögskolan

Anknutna till IFL vid Handelshögskolan som ”Senior Advisors”, deltagit i en mängd program och uppdrag sedan mitten av 90 talet. Medverkar i Boken och hemsidan IFL Learning Manifesto.

Toyotas svenska koncernledning

Strategisk Dialog – metoden utvecklad för organisationer och ledningsgrupper för att möta det nya utmanande affärslandskapet används bland annat av TOYOTAs ledning. Under en 24 timmars workshop  tränas de grundläggande hörnpelarna i ”the Toyota Way – respect for people och Teamwork”.

Tällberg Foundation

Naturakademin ingår som Knowledge Partners till Tällberg Foundation.  Sedan 2006 ansvarat för topexecutive och natur program både under Tällberg Forum samt som senior advisors i Tällberg Foundations i gemensamma uppdrag.

Apotekskoncernen

Naturakademin verkade under Corporate Missions i uppdraget att anpassa Apoteket till en konkurrensutsatt marknad. Under ett halvår bedrevs ett arbete med koncernledningen varefter ett års workshop mot 800 chefer genomfördes. Naturakademin hade också uppdraget att även arbeta med med den strategiska panen.

Svenskt Näringsliv (SN)

På uppdrag av VD Urban Bäckström ansvarade Naturakademin under partner Corporate Missions ledning att arbeta med SNs ledningsgrupp samt därefter organisationen i syfte att utveckla samverkan och effektivitet i hela organisationen.

TUIs koncernledning

U-processen är ett hjälpmedel för organisationer och ledningsgrupper att identifiera framtida affärsmöjligheter. Under en av höstens riktigt tuffa höststormar tar TUIs (bla.Fritidsresor) koncernledning hjälp av Naturakademin Learning Lab för att utveckla koncernen de 5 närmaste åren. Under två dagar gör medlemmarna i ledningsgruppen en 24 timmars SOLO för att vässa företagets strategi. Metoden som används är bland annat Mindfulness in Nature. Platsen heter Gillinge i Nämdö skärgård.

Så här skrev Koncernchefen efter arbetspasset:-”Hej Göran och tack för sist, spontant tyckte jag att det var en häftig upplevelse att verkligen hinna tänka helt ostört och jag tycker att resultatet diskussionen efteråt var en av de öppnaste och bästa vi haft i vår ledningsgrupp, där vi ofta är väldigt operativa och snabba at lösa problem, men sällan tar oss tiden att verkligen tänka efter”.

Tillväxtverkets GD och ledningsgrupp

Tillväxtverkets nya ledning genomförde en work shop inom ämnet Hållbar Tillväxt med syfte att skapa en klarare semantik. Verktygen och processen som användes är de av Naturakademin Lerarning Lab och LTinside utvecklade ”Strategisk Dialog”. Tillväxtverket, tidigare Nutek har varit en av huvudintressenterna bakom framtagandet av metoden tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtland, Gotlands kommun och 8 pilotföretag.

Länsstyrelsen i Jämtland och Gotlands kommun

Naturakademin har utfört uppdraget att vara med och utveckla och driva en process för att ta fram Regional Utvecklings Strategi (RUS). Tillsammans med länsstyrelsen medarbetare utvecklades en process och metodik med syfte att engagera näringsliv, offentligsektor och civilsamhället i arbetet att ta fram en robust, strategisk agenda för regionen. Naturakademin fick uppdraget pga kompetens och erfarenheten kring att breda lärandeprocesser med ett strategiskt och hållbart näringslivsfokus, där olika sektorer förväntas samverka effektivt mot gemensamma mål.

Förutom Länsstyrelsen i Jämtland och Gotlands kommun deltog 8 st företag från Jämtland och Gotland exempelvis, Sveaskog, Skistar, Furillen, .