Från Ord Till Handling är ett Learning Lab där medarbetare och ledarna kompetens tillvara tas och utvecklas för att snabbt och effektiv nå resultat.

Från Ord till Handling utgår ifrån att:
– Alla Sveriges organisationer står idag inför många, nya och stora utmaningar. Inte minst att nå framgång samtidigt som hållbarhetsperspektiven är väl integrerade i verksamheten.
– Inga enskilda aktörer (ledare, specialister, och/eller medarbetare) har lösningarna på dessa utmaningar. Allas medverkan är en förutsättning för en anpassning till nya förutsättningar!
– Förmågan till delaktig, samsyn och samarbete (vertikalt och horisontellt) blir därför helt avgörande för ett framgångsrikt förändringsarbete.
– Samtidigt har ledningsformerna förändrats. Order och instruktioner har ersatts med ledningsformer där medarbetare på alla nivåer förväntas tänka självständigt och ta ett allt större ansvar.

Programupplägg_presentation_SoH

Vilken nytta gör Från Ord Till Handling?

 • Ökar förståelse och fördjupar implementering av vision och mål
 • Organisationen når snabbare och längre med sina hållbarhetsambitioner
 • Ökar engagemang och motivation hos medarbetare och ledning
 • Ökar medarbetarinflytande genom att säkra kvalitén i dialogen mellan medarbetare och ledning
 • Genom ökad delaktighet höjs kvalitén och precisionen i beslut och därmed skapas förutsättningar för en bättre ekonomi

Exempel på tillämpningar för Från Ord Till Handling

 • Att nå samsyn i hållbarhetsfrågan för en ledning.
 • Utbildningssatsning vid implementering t ex av en vision, hållbarhetsstrategi, miljöplan eller folkhälsostrategi. Att mobilisera organisationen mot gemensamma mål.
 • Vid uppföljning av verksamhet t ex i samband med budgetprocesser för att snabbare nå resultat, fördjupa integreringen av hållbarhetsperspektivet samtidigt som motivation och engagemanget hos medarbetare ökar.
 • Workshop mellan olika parter för att stärka förmågan att hantera komplexiteten i hållbarhetsfrågan.

Några kundexempel

Utbildningssatsning i Karlshamns kommun
I samband med implementering av vision ett Hållbart Karlshamn genomfördes en utbildningssatsning ”Samtal om hållbarhet” baserat på Från Ord Till Handling. Samtliga 3000st politiker och tjänstemän deltog i utbildningen.

Workshop med Borlänge kommuns hållbarhetsutskott
Halvdagars workshop för att stödja Borlänge kommuns hållbarhetsutskottet och berörda tjänstemän att hantera komplexiteten i hållbarhetsfrågan. Hur kan kommunen tänka långsiktigt och hantera vitt skilda frågor som folkhälsa, integration, arbetslöshet och miljö på ett konstruktivt sätt.

Toyota
Learning Lab baserad på Från ord till Handling där organisationen och ledningsgrupper fick stöd i att möta det nya utmanande affärslandskapet. Under en 24 timmars workshop tränade deltagarna de grundläggande hörnpelarna i ”The Toyota Way – respect for people och Teamwork”.

Åre Destination och Åre kommun
Workshop med turistnäringen och Åre kommun för att snabbare nå gemensamma mål för en hållbart destinationsutveckling i Åre.

Hur fungerar Från Ord Till Handling?

Programmen levereras i form av arbetsduk, ”lärdukar” och stöd med genomförandet efter behov. Endera håller Naturakademin Learning Lab i genomförandet eller så utbildas interna facilitatorer/samtalsledare och kan liknas vid en studiecirkel men i modern tappning.

Detta angreppssätt ger flera fördelar:

 • Verktygen kan enkelt anpassas till specifika förutsättningar, frågeställningar och målgrupper.
 • Man kan använda interna samtalsledare vilket ger fördelar om man vill stärka den tvärfunktionella dialogen samtidigt som samtalsledarna utvecklas till resurspersoner i utvecklingsfrågor.
 • Genom att arbeta med interna resurser stärks ägandet och närheten samtidigt som programmet blir mycket kostnadseffektivt.

Så här går det till
Dialog är programmets ”källkod”:
– Att mötas och ta ansvar i grupp
– En angelägen fråga att förhålla sig till
– En genomtänkt struktur och ett material som både skapar förutsättningar för öppenhet, att många perspektiv får komma fram, och en tydlig struktur som leder samtalet framåt
– Att träna sig i en reflekterande och skapande dialog
– Att deltagarna tas på allvar

Samtalsrummen
Steg 1
Lära känna varandra – “Att få göra sin röst hörd utan att tysta andra”

Syftar till att lära känna varandra och sig själv i hållbarhetsperspektiven.
• Vilka olika förhållningssätt finns i gruppen?
• Hur engagerade är vi i frågan?
• Vilka talanger och kompetenser finns i gruppen?

Steg 2
En ny verklighet – ”Den som äger kontextet, äger också strategin”

Syftar till att sätta in hållbarhetsfrågan i ett större sammanhang och att bli överens om var den hör hemma på vår gemensamma agenda.
• Vad är det som sker i vår omvärld?
• Hur påverkar detta oss?
• Vilka utmaningar står vi inför?

Steg 3
Tränga bakom orden – ”Att visa vägen, utan att stå ivägen!”

Syftar till att skaka liv i och gemensamt förstå de ambititioner som bör vägleda arbetet framöver.
• Vilka ambitioner har vi?
• Vad måste förtydligas?
• Hur stor är utmaningen?

Steg 4
Från ord till handling – ”Omedelbar handling för en långsiktig idé!”

Syftar till att översätta abstrakta koncept, idéer och ambitioner till nya handlingar,
handlingsmönster och åtgärder
• Vad gör vi rätt – redan idag?
• Vad ska vi sluta med?

Matrisen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 5
Vem äger frågan? – ”Det viktigaste för en människa är att känna att hon behövs!”
Syftar till att ge alla en roll i förändringsarbetet och stärka ansvarstagandet.

• Vem kan ta ansvar för vad?
• Vilken roll spelar vi (jag)?
• Vad är första steget?