Learning Lab för ett transformativt lärande

”Ett Learning Lab är en utforskande, lustfylld och samskapande process där olika perspektiv, kompetenser och erfarenheter bryts mot varandra i syfte att uppnå ett lärande och nya lösningar och idéer”.

Framtiden tillhör de som förmår att ständigt lära, att lära om och lära nytt. Med våra Learning Labs bistår vi organisationer och individer i att utveckla förmågan till förändring, anpassning och lärande. Vår långa erfarenhet att driva Learning Labs och samskapande dialoger ligger som grund för våra erbjudanden, med syfte att öka den kontextuella medvetenheten, stärka den strategiska precisionen samt en kraftfull mobilisering i berörda organisationer.

Learning Lab ger organisationer tillgång till verktyg och metoder som skapar dialog, ansvarstagande och delaktighet och som stödjer ledare och medarbetare i vardagen. Att arbeta med verktyg och metoder för inlärning såsom exempelvis Från ord till Handling ger flera fördelar:
– Det blir möjligt att snabbt nå ut till de många människorna i organisationen.
– Ledarskapet blir tydligare och ledarna ges reella förutsättningar att ta tag i de kritiska frågeställningarna.
– Resultatet kan ”kvalitetssäkras” och ambitionsnivåerna anpassas till organisationens utmaningar.
I frågor som kräver samsyn, lärande och tillit mellan många människor i många olika sammanhang blir dessa verktyg till strategiska hjälpmedel.

 

Learning Lab - Nivåer av perspektiv på ledarskapets domän

Nivåer av perspektiv på ledarskapets domän

Vi skiljer på utbildning och inlärning.

Utbildning kräver ofta en specialist som med sin unika kompetens lyckas överföra kunskap till andra. Inlärning är en mycket naturlig process som ständigt pågår i vardagen. Problemet är att lärandet oftast inte får det gemensamma fokus och den struktur som krävs för att utveckla en ny samsyn i kritiska frågor.

Learning Lab – ett angreppssätt som gör det möjligt

– att mobilisera många människorna i angelägna frågor med förutsägbara resultat och mycket kostnadseffektivt.
– att arbeta genom organisationen med fokus på att stärka ledarskapet.
– att ge människor möjligheter att ta ett större ansvar i avgörande frågor.

Learning Lab har metoder och verktyg som

– Enkelt kan anpassas till specifika frågeställningar och förutsättningar.
– Bygger på en stabil och beprövad plattform för konstruktiva dialoger i komplexa och svåra frågor.
– Är ”skalbara” och därför kan nå ut till många människor snabbt och till mycket låga kostnader…….

Learning Lab bygger på dialog

Samtalet är människans viktigast verktyg. Det är genom samtalet som vi kan skapa en gemensam förståelse för hur världen omkring oss ser ut, vad vi vill uppnå tillsammans och hur vi bäst kan samarbeta för att nå våra mål. Men alla samtal är inte lika lyckade. Ibland håller vi inne med våra uppfattningar och samtalet förs inom ramen för det vi redan vet eller är överens om. Det samtalet leder inte framåt. Ibland blir det kamp om vad som är rätt eller fel och vi fastnar i ”debatten”. I värsta fall övergår debatten i konflikt. Det samtalet leder inte heller framåt. Bilden nedan ger exempel på de olika ”rum” ett samtal kan röra sig genom.

Samtalsrummen

 

Hur går ett Learning Labb till?

Ett Learning Lab är en utforskande process där olika perspektiv, kompetenser och erfarenheter bryts mot varandra i syfte att uppnå ett lärande och nya insikter mellan aktörerna.

  1. Inför ett Labb identifieras aktuella dilemman och angelägna frågor. Dels frågor som gäller för organisationen, men också individen. Detta kan bilda den vägledande idén.
  2. Genom en reflekterande, strategisk dialog, närmar sig gruppen kärnan i de centrala frågeställningarna. Genom att ha ställt frågorna och att på djupet öppnat upp för olika svar, blir Labbet ofta en värdefull start på en större långvarig och transformativ utveckling.
  3. Under Labbet skapas ett utrymme där gruppen får stöd i att landa och kalibrera den gemensamma strategiska kompassen. Platsen för Labbet väljs omsorgsfull, gärna i anslutning till vacker naturmiljö.

Exempel på frågor och vägledande idéer som skall svara på vad ”labbandet” skall leda till;
– På vilket sätt kommer lärandets resultat att avsätta sig i verksamheten.
– Vilken typ av önskvärd förändring vill vi se?
– Hur kan/kommer detta att följas upp.
– Vilka aktörer berörs?
– Vilka är styrande faktorer – externa/interna
– Viken kunskap, insikt är kritisk

Den Stödjande Infrastrukturen ger rätt förutsättningar för att möta ambitionsnivån såsom
– Organisatorisk avsändare och rubricering
– Resursallokering i tid, pengar och kompetensstöd
– Plats, fysisk- och digital utformning

Teorier, metoder och verktyg som grund.
– En empiriskt och forskningsbaserad teorigrund.
– Beprövade metoder som bygger på dialog och action learning.
– Pedagogiska verktyg för enskilt samt ”particpatorisk och collaborativt” lärande

Genom den strategiska, reflekterande dialogen närmar sig gruppen kärnan i de centrala frågeställningarna. Genom de djupt ställda frågorna kan labbet bli en värdefull start eller del i en större transformativ utvecklingsprocess.

Erbjudanden och exempel på Learning Labs:

>> Att gå från ord till handling
>> En ny verklighet
>> Ledningsfokus i ett nytt affärslandskap
>> Läs mer om Learning Lab

Exempel på kunder som använt sig av Learning Labs metoder och verktyg:

Världsledande bilföretag ökar insikten om hållbarhetsfrågornas betydelse i ledningsgruppen.
– Svensk kommun engagerar 3 000 medarbetare för att integrera arbetet med miljö, ekonomi och sociala aspekter.
– Skandinavisk bank introducerar dialogen som ett verktyg i ledarskapet.
– Statlig myndighet engagerar ledningen och ser över verksamhetsplanen i hållbarhetsperspektivet.
– Näringslivsorganisation lät samtliga medarbetare samtala om värdegrund och attityder.
– Transportföretag ökar förståelsen för vad som driver lönsamheten i branschen.
– Avreglerat statligt monopolföretag låter alla medarbetare tränga bakom orden på den nya affärsplanen.
– Regeringen ber om metodbeskrivning i rapport om pedagogisk process för implementering av ekosystemtjänser

…………………………………………………………
Apoteket AB, Assi Domän, Astra, Avery Dennison, Billerud, British Petroleum, British Telecom, Busslink, Ericsson, Föreningssparbanken, Gotlands kommun, Grand Hotel Stockholm Göteborgsposten, IBM, Interactive Institutet, Karlshamns Kommun, Lerum kommun, Lowe, Länsstyrelsen Jämtland, Microsoft, Nacka kommun, Norsk Hydro, Novo Nordisk, Nutek, Phillips, Posten, Rank Xerox, Ronneby kommun, Saab, SAS, SEB, SJ, Skandia, Studieförbundet Vuxenskolan, Sunne kommun, Svenska Spel, Svenska Varv, Svenskt Näringsliv, Södertälje Kommun, Telge Energi, Telia, Tibnor, Tillväxtverket, Tom Peters Group, Toyota, Tällberg Foundation, Upplands Väsby kommun, Unilever, Vin & Sprit AB, Volvo, Vårdförbundet, Västerås kommun, Åre Kommun, Örebro kommun e t c.