Hållbarutveckling har för många organisationer en alltmer avgörande betydelse. Framgång ska nås genom vision och mål samtidigt som hållbarhetsperspektiv ska stärkas och integreras. Som ledare ställs man inför komplexa frågoställningar och dilemman som:

 • Är organisationens ambitioner tydliga och begripliga? Har vi en gemensam tolkning och förståelse av innebörden?
 • Vad innebär hållbar utveckling – för mig och min organisation?
 • Hur säkrar jag engagemang, delaktighet och samsyn bland mina medarbetare, så att alla goda krafter drar åt samma håll?

Syfte med processen

 • Att ge ledare/chefer ökad förmåga, kompetens och trygghet i att leda utvecklingsarbete mot en hållbarutveckling.
 • Att hållbarutveckling blir mera konkret och får en praktisk koppling till den egna rollen och hur organisationens når framgång genom vision, mål och strategier.

Processens innehåll

1) Inre fokus – Jag och min roll att leda i förändring

 • Självledarskap – Vad är mina värderingar och styrkor?
 • Vad är hållbar utveckling för mig?
 • Vad är min yrkesroll?
 • Dialog och fokuserat ledarskap
 • Inre och yttre hållbarhet

2) Yttre fokus – Leda genom vision, värdering och mål

 • Vad är syftet med vår verksamhet? Vad inspirerar mig och ger mening?
 • En ny verklighet – Hur väl rustade är vi att möta förändringar i omvärlden?
 • Tränga bakom orden – Hållbar utvecklings komplexitet
 • Från ord till handling – Att integrera hållbarhetsperspektivet i handling för en långsiktig idé!
 • Min roll – Vad kan jag påverka och vad ligger utanför mitt handlingsutrymme?

För vem?

Utbildningen riktar sig till ledare – chefer, projektledare, personer med strategisk roll eller som på annat sätt utövar ledarskap i förändringsprocesser i organisationen.

Upplägg

Processen anpassas till den vision, värderingar och mål som gäller för respektive organisation. Utbildningen sker som internat 2,5 dagar och därefter en halvdags uppföljning.