Samarbete kräver en tydlig och gemensam vision och målbild

Alla verksamheter bygger på ett samarbete som syftar till att skapa värden som är större än de resurser som förbrukas i processen! När affärskartan ritas om påverkas såväl vad kunder och medborgare sätter pris på som hur resurser värderas. Gamla synsätt och affärsmodeller måste ersättas med nya.

En ständig anpassning till nya omvärldsförutsättningar är därför en förutsättning för långsiktigt och hållbart värdeskapande. Ledarskapets uppgift är att ge organisationen det distinkta fokus
som gör det möjligt för medarbetarna att kraftsamla i en bestämd riktning i en föränderlig värld.

En gemensam målbild hjälper oss att välja


Tydliga mål är en förutsättning för att vi ska kunna välja väg i vardagen och för att vi ska kunna utveckla oss i det vi gör. Problemet i detta sammanhang är ofta att bristen på tydlighet ger utrymme för många olika tolkningarna av vad som är och inte är prioriterade frågor. Allt för mycket blir alltför viktigt.

När alla siktar på sin måltavla blir det samlade resultatet ofta splittrat. Och ofta leder det till att goda krafter i en organisation motverkar varandra i stället för att samverka. En gemensam målbild är en förutsättning för ett kraftfullt samarbete!

När många människor ska dra i samma riktning kan det därför inte råda tveksamhet om vad det är som gäller. Då räcker det inte med att det som skall sägas blir sagt. Då krävs dialog för att skapa ett nytt fundament av gemensamma uppfattningar, som kan hjälpa oss att samordna och anpassa våra handlingar enligt nya gemensamma tankemodeller.
– ”Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån?”, frågade Alice
– ”Det beror på vart du vill komma” svarade katten.
– ”Det spelar inte så stor roll…”, sa Alice.
– ”Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar”, sa katten.

Mål måste vara angelägna för att ge energi! Annars spelar det ju inte så stor roll.

Kultur och värdegrund

En verksamhetsidé som får gensvar i omvärlden ger samarbetet mening internt och stärker varumärket externt. När kulturen stödjer verksamhetsidén blir samarbetet effektivt och människors energi riktas i en och samma riktning. Det ger organisationen kraft!

Kraftfullt samarbete kan därför bara uppstå när verksamhetshetsidén är tydlig och kan förstås såväl i omvärldsperspektivet som i handlingsperspektivet.

Kultur utvecklas i samspelet mellan människor. Starka kulturer kännetecknas av:
1. Att samarbetet uppfattas som meningsfullt. Det måste vara värt att investera tid och energi i samspelet.

2. Att samspelet i såväl ord som handling är förutsägbart och begripligt. Vi måste känna oss trygga på att vi delar en gemensam ”värdegrund”.

3. Att vi som individer har de förutsättningar som krävs för att kunna vara delaktiga. ”Det viktigaste för en människa är att känna att hon behövs”.