Vi går ifrån en tid, där framtiden kändes bekant och förutsägbar, en tid då framtiden replikerade dåtiden. En tid då lösningar och regler, sedan tidigare kom att fungera i framtiden, då människor i hög grad hade samma mål, värderingar och världsbild. Till en tid, där nu människor har olika mål, världsbilder och föreställningar.

Vår nuvarande tidsanda kännetecknas av ökad globalisering, klimatförändringar och finansiell osäkerhet och en framtid, som är allt mer oförutsägbar. En tid då nya lösningar behöver skapas, för att möta nya utmaningar och tillvara ta nya möjligheter.

Det finns många olika uppfattningar om, vad som är och inte är hållbar utveckling. Kunskapsutvecklingen inom området sker snabbt, men frågan är komplex och rymmer många olika perspektiv. Hållbarhetsfrågan kan inte längre negligeras, men kunskapen om hur en omställning till hållbar utveckling skall ske i praktiken är däremot mer ofullständig och splittrad. Detta kräver mer än någonsin ett medvetet ledarskap.

Ledarskapets Domän

Att utöva ledarskap handlar om att tillvarata vår samlade kapacitet
Det krävs ett nytt kollektivt ledarskap för att möta utmaningarna på ett mera medvetet, avsiktligt och strategiskt sätt. Utvecklingen av denna kapacitet möjliggör för oss att skapa den framtid vi önskar. Naturakademin är och har varit synnerligen delaktiga i att tillhandahålla metoder för att utveckla detta ledarskap. Vårt fokus är hur man kan stärka förmågan till att mobilisera människor och organisation.

Den blinda fläcken
Orsakerna till våra kollektiva misslyckanden är inte minst att vi är blinda för den djupare dimensionen av ledarskapet, för att nå en transformativ utveckling. Den ”blinda fläcken” existerar inte bara i vårt kollektiva ledarskap utan också i våra vardagliga sociala interaktioner. Vi är blinda för de djupa, inre drivkrafter från vilken effektivt ledarskap och sociala åtaganden kan komma till stånd. Genom forskningen vet vi en hel del om vad ledare gör och hur de gör det. Men vi vet mycket lite om den inre platsen, den inre drivkraften från vilken de verkar. Och det är denna djupa drivkraft som bland annat ”Teori U” försöker utforska.

Processen är en resa i tre delar
Vi fokusera på processer och verktyg som gör det möjligt att
– Utmana verkligheten – låta mångfalden tala
– Expandera tankerummet – Lyssna och avvakta
– Förvalta det handlingsutrymme som uppstår
Utan att låsa fast sig i sin egna konventioner – ”Att få göra sin röst hörd utan att tysta andra”.

U-processen

När människor utvecklar förmågan att vidga tankerummet, upplever de framtiden som om den ”vill födas fram”. Insikter som ofta bär med sig idéer hur man kan möta utmaningar och visar på möjligheter i att utveckla en önskad framtid.

U processens sju viktiga ledarskapskapaciteter:
1. Att lyssna. Den grundläggande kapaciteten i U processen. Att lyssna på andra, lyssna till sig själv och lyssna till vad kollektivet utrycker. Effektiv lyssnande kräver skapandet av tillit och öppna ytor där alla kan bidra till helheten.

2. Observera. Att flytta sig ner till vänster i U:et kräver att gruppen öppnar upp och hanterar motstånd i tanke, känsla och vilja. Förmågan att bryta ”den dömande rösten” är nyckeln till att gå från projektion till sann iakttagelse.

3. Sensingkänna av. Förberedelsen inför upplevelsen i botten av Uet – presencing – kräver en finstämning av de tre instrumenten: ett öppet sinne, ett öppet hjärta, och den öppna viljan. Denna öppningsprocess är inte passiv utan en aktiv ”avstämning” tillsammans som grupp. Med ett öppet sinne kan vi se situationen ur ett bredare och djupare perspektiv som möjliggör viljan hos oss och börjar agera utifrån en framväxande helhet. I denna fas är det viktigt att släppa taget om det som inte längre behövs. Det som står i vägen för ett öppet sinne, ett öppet hjärta och en öppen vilja.

4. Presencing (medveten närvaro + sinnesförnimmelse). Förmågan att ansluta till de djupaste nivåerna av sig själv och sin vilja ger insikt om en större helhet och framväxande potential.

5. Utkristalisera. När en grupp förbinder sig att nå ett meningsfullt syfte skapar det kraft i avsikten och ger ett energifält som lockar människor, möjligheter och resurser att göra saker, för att få det att hända. Denna kärngrupp fungerar därefter som en hävstång för att det hela att hända.

6. Prototypa. Att flytta sig upp till höger på U:et kräver integration av tänkande, känsla och vilja i samband med praktiska tillämpningar och lärande genom att göra – konkret handling.

7. Utföra. En organisation kan prestera på makronivå genom att föra samman den rätta uppsättningen spelare (människor som är anslutna via samma värdekedja) och att använda dialogen som möjliggör att tillvara olika intressen och perspektiv till att övergå från debatt till samarbete och samproduktion.

Bill O’Brien, former CEO of Hanover Insurance, says that “the success of an intervention depends on the interior condition of the intervenor”. The core process of future leadership is deeply connected with the capacity of presencing: to use one’s Self as a blank canvas for sensing and bringing into presence that which wants to emerge.