Ledarskapet ändrar karaktär – från konkret till abstrakt!

Behovet av ett medvetet ledarskap
Gårdagens medarbetare sågs ofta på som ”produktionsresurser”, arbetsuppgifterna var ofta enkla och okomplicerade. Dagens medarbetare har unika kompetenser och hanterar komplexa samband som ligger utanför ledarnas kompetensområden. I dagens organisationer har därför order och instruktioner alltmer ersatts av ett ledarskap som fokuserar på visioner, värderingar och gemensamma målbilder. Medarbetare på alla nivåer förväntas ta ett större ansvar, tänka självständigt och leva upp till de idéer som skall vägleda såväl samarbetet internt som samspelet med omvärlden.

Auktoritära chefsstilar har fått ge vika för ett ledarskap som fokuserar på delaktighet och engagemang. Ledaren förväntas inte längre vara en allvetande beslutsfattare utan snarare en engagerande vägledare. I många organisationer skapar detta problem, förväntningarna på ledarna blir otydliga. Symptomen är lätta att känna igen: Abstrakt retorik får ersätta tydliga handlingsnormer.

Osäkerheten om vad som är och inte är viktigt smittar av sig på medarbetarna. Frågor delegeras uppåt i organisationen där förutsättningarna att ta bra beslut ofta saknas. Vårt angreppssätt bygger på att ledarna ges en tydlig, och hanterbar, roll i förändringsarbetet: Att visa vägen, utan att stå i vägen.

Medvetet Ledarskap - Ledarskapets Domän

Medvetet Ledarskap – Ledarskapets Domän. Från konkret till abstrakt

 

Verksamhetsplanen är den ”berättelse” som vägleder samarbetet 

Alltför ofta är ledningens berättelse inte medarbetarnas berättelse.Vårt angreppssätt bygger på en övertygelse om att den som äger berättelsen om verksamheten också utövar det reella ledarskapet. Att utöva ledarskap är att visa vägen, utan att stå i vägen, genom att levandegöra och dela en berättelse som inger hopp. Grundbulten i allt ledarskap är verksamhetsplanen. Den ger en bild av vad som sker i omvärlden, vad organisationen skall fokusera på och vad som måste utvecklas för att nå målen men den måste vara begriplig och kunna förstås av alla de som berörs.

 

 

Verksamhetsplanen en ”berättelse” som vägleder samarbetet

Verksamhetsplanen en ”berättelse” som vägleder samarbetet

Vårt angreppssätt – ett transformativt lärande 

Målinriktat lärande förutsetts vara en del av vardagen men blir i praktiken ofta till vardagsfrämmande utbildning. Vi skiljer därför på utbildning och inlärning. Utbildning kräver ofta en specialist som med sin unika kompetens lyckas överföra kunskap till andra. Inlärning är en mycket naturlig process som ständigt pågår i vardagen. Problemet i detta sammanhang är att lärandet inte får det gemensamma fokus och den struktur som krävs för att utveckla en ny samsyn i kritiska frågor. Ett transformativt lärande innebär att man går från ord till handling.

Vårt angreppssätt bygger därför på att med ett medvetet ledarskap ge organisationen tillgång till verktyg och metoder som skapar dialog, ansvarstagande och delaktighet och som stödjer ledare och medarbetare i vardagen. Att arbeta med verktyg och metoder för inlärning ger flera fördelar:
– Det blir möjligt att snabbt nå ut till de många människorna i organisationen.
– Ledarskapet blir tydligare och ledarna ges reella förutsättningar att ta tag i de kritiska frågeställningarna.
– Resultatet kan ”kvalitetssäkras” och ambitionsnivåerna anpassas till organisationens utmaningar.
I frågor som kräver samsyn, lärande och tillit mellan många människor i många olika sammanhang blir dessa verktyg till strategiska hjälpmedel.

Exempel på några olika tillämpningar:

En ny verklighet
Med ett medvetet ledarskap förs ett samtal som syftar till att sätta in verksamheten i ett större sammanhang och att bli överens om vilka nya förutsättningar som vi måste förhålla oss till som och påverkar oss från omvärlden.
-Vilka drivkrafter ligger bakom att vi får nya förutsättningar i vårt samhälle och för våra
organisationer?
– Vad är det som sker i vår omvärld?
– Vilka konsekvenser får detta för oss?
– Vad frågor kommer att kräva större uppmärksamhet och vilka kommer att kräva mindre?

En ny verklighet

En ny verklighet

Tränga bakom orden
En organisations visioner, strategier och värderingar kan ofta framstå som abstrakt retorik eller tomma plattityder. Det är svårt att med några få ord fånga såväl tanke som känsla och kommunicera ett innehåll som kan sammanfatta många människors drömmar. Ett medvetet ledarskap ger ledare och medarbetare möjligheter att tränga bakom orden kan ett till synes abstrakt budskap få liv och mening.

Ett medvetet ledarskap - att tränga bakom orden

Ett medvetet ledarskap – att tränga bakom orden

Nya tankemodeller
I de flesta organisationer finns ”koder”, begrepp och andra företeelser som speglar kulturen. Ett medvetet ledarskap ser närmare på dessa med nya perspektiv. Det kan vara ett sätt att öppna upp ögonen för vad som driver oss i rätt riktning och vad som håller oss fast i gamla föreställningar. Det här samtalet syftar till att identifiera styrkor och svagheter i kulturen och våra tankemodeller så att den gemensamma kraften kan fokuseras på rätt frågor.
– Vilka är våra förhärskande tankemodeller och perspektiv?
– Har vi en stabil värdegrund att bygga vidare på?
– Vad står i vägen för framtiden?
– Vilka nya förhållningsätt kan öka vårt handlingsutrymme?

Nya tankemodeller

Nya tankemodeller

Att leva som vi lär
Det kan vara svårt att alltid ”leva som vi lär”. Ibland tänker vi oss inte för och behöver bli påminda. Ibland är situationen väldigt svår och vi står inför dilemman. Ett medvetet ledarskap gör en övning där syftet är att få igång ett bra samtal och en kritisk reflektion kring om vi verkligen lever som vi lär?
– Vad är styrkor i vår kultur? Vilka goda vanor bör vi slå vakt om?
– Vad är svagheter i vår kultur?
– Vilka ovanor bör vi försöka göra något åt?
– Vilka nya vanor skulle kunna förstärka vår kultur och synliggöra att vi lever som vi lär?

Att leva som vi lär

Att leva som vi lär