Organisationsutveckling
I dagens organisationer har order och instruktioner alltmer ersatts av ledningsformer som fokuserar på visioner och värderingar. Medarbetare på alla nivåer förväntas ta ett större ansvar, tänka självständigt och leva upp till de värderingar som vägleder såväl samarbetet internt som samspelet med omvärlden.

Vår filosofi
Förändringsarbete berör alla i en organisation. Det är först när idéer omsätts i konkret handling, i alla led och på alla nivåer, som vi kan tala om förändring. Förändringsarbete måste därför bedrivas så att alla som berörs ges möjligheter att engagera sig i processen. Vi vet att det inte räcker med att sätta några riktlinjer på ett papper och så är saken klar. Vi har valt ett annat angreppssätt. Vi har valt att utveckla metoder och verktyg för att underlätta konstruktiva samtal så att alla kan dra samma slutsatser som ledningen om förutsättningarna för framgång. Se filmexempel på en processmetod nedan.

Syfte
Genom att ge ledare och medarbetare möjligheter att tillsammans tränga bakom orden och förstå ledningens ambitioner kan ett till synes abstrakt budskap få liv och mening.

Denna process syftar till att:
1. Ge alla medarbetare möjligheter att dra samma slutsatser som ledningen om hur ett ledningssystem kan bidra till framgång.
2. Involvera och engagera medarbetarna till att ta ansvar för tillämpningen och ”leva som vi lär”.
3. Kvalitetsäkra ledningssystemet genom att låta flera ögon pröva tillämpbarheten.
4. Demonstrera att ledningen tar frågan på allvar och ger den prioritet

Våra metoder och verktyg
Våra metoder och verktyg bygger på en övertygelse om att det är endast genom konstruktiva samtal som de många perspektiven kan förvaltas och en ny samsyn växa fram. Våra verktyg och metoder syftar till att undvika konventionellt tänkande eller fruktlösa debatter. Vi tror att många perspektiv kan vidga det gemensamma tankerummet och därigenom skapa ett större gemensamt handlingsutrymme.

 • Fokusgruppen
  Ett, näst in till, självstudiematerial arbetas igenom i små grupper som gärna leds av ledaren. Mycket bra för att utveckla ledarskapet och ansvarstagandet i grupp.
 • Seminarie/workshop
  Grupper om ca 40 träffas och arbetar ungefär som ovan men med en bra intern eller extern facilitator som håller ihop det hela. Ibland med en inspirations föreläsare som inledningsvis spetsar frågan. Gör det möjligt att gå lite mer på djupet och/eller att stärka samarbetet mellan olika verksamhetsområden.
 • “Konferensen”
  150 – 250 deltagare i samma rum med många bra övningar. Minimalt med föreläsningar men ibland med en inspirations föreläsare som inledningsvis spetsar frågan. Kan med fördel göras mycket “integrerande”. Bäst blir det om ledarna är med och stöttar aktivt.
 • En upplevelse och inre resa
  Ibland ställs det högre krav på reflektion och möjligheter att pröva nya tankar i en trygg miljö. Då kan naturen erbjuda en miljö fri från vardagens begränsningar.
 • En kafferast
  Ett samtal under enkla former som tar ca 30 minuter och kan genomföras under en lite förlängd kafferast eller under en lektionstimme.
 • Interna program
  Genom anpassade verktyg och interna handledare kan man snabbt och enkelt skapa en egen profil på ett kostnadseffektivt sätt.

Verktyg

 Läs mer under erbjudanden här