Måltavlan – från Vision till Verklighet
Bakgrund
I dagens organisationer har order och instruktioner alltmer ersatts av ledningsformer som fokuserar på visioner, värderingar och generella riktlinjer/policies. Medarbetare på alla nivåer förväntas ta ett större ansvar, tänka självständigt och leva upp till de ambitioner som vägleder såväl samarbetet internt som samspel och samproduktion med omvärlden.

Visioner, värderingar och policies är med nödvändighet ofta övergripande och generella. Utmaningen ligger i att ge dessa övergripande ambitioner den kraft som krävs för att de ska få genomslag i organisationens ”kapillärer”, d v s folket i linjen.

Måltavlan – från Vision till Verklighet bygger på tre distinkta program som hålls samman av ett gemensamt angreppssätt men som kan genomföras oberoende av varandra.

En vision i arbetskläder
I detta program tar vi tillsammans med ledningen och/eller nyckelpersoner fram en vision i ”arbetskläder”. Visionens kraft ligger inte i dess formuleringen utan i hur den uppfattas och omfattas av de många människorna. Genom att inte ”rista in visionen i sten” alltför tidigt i processen skapar vi förutsättningar för delaktighet och engagemang hos allt fler ledare och medarbetare i den fortsatt processen.

Att visa vägen utan att stå i vägen
I detta program fokuserar vi på ledarna och ledarskapet i en tid när auktoritära chefsstilar har fått ge vika för ett ledarskap som fokuserar på delaktighet och engagemang. Dagens ledarskap förväntas ledaren inte längre vara allvetande beslutsfattare utan snarare en engagerande vägledare. Genom att ge ledarna en tydlig och hanterbar roll i förändringsarbetet kan de anta utmaningen att omsätta övergripande idéer till konkreta handlingar.

En koppling mellan ord och handling
I detta program mobiliseras de många människorna. Vägen från övergripande idéer, visioner och värderingar till handling i vardagen kan vara lång. Att leda med övergripande ambitioner och värderingar kräver att vi skapar en koppling mellan ord och handling. Vilka handlingar står i samklang med våra idéer? Vilka måste vi undvika? Genom att ge ledare och medarbetare möjligheter att tillsammans tränga bakom orden och förstå ledningens ambitioner kan ett till synes abstrakt budskap få liv och mening.

Vi bistår i hela eller delar av processen
Vi bistår med metod, processledning material/verktyg och utbilning av interna processledare, allt efter behov och önskemål. Metoden är enkel. Genom att ge ledare och medarbetare möjligheter att tillsammans tränga bakom orden och förstå ledningens ambitioner kan ett till synes abstrakt budskap få liv och mening. Men, eftersom de flesta av oss är dåligt rustade att föra dessa samtal (med rimlig kvalitet och effektivitet) krävs ett väl strukturerat material som guidar oss igenom samtalet.

Vårt angreppssätt bygger på samspelet mellan ord och handling. Det är när överenskomna värderingar återspeglas i tydliga och distinkta handlingar som vi kan tala om en stark kultur. Vår ”spelplan” utgår därför – lite förenklat – ifrån att skapa dialoger kring, å ena sidan, vad vi bör göra (”ord”) och, å andra sidan, vad vi gör (”handling”).

Metoden är utvecklad i samarbete mellan LTnside AB och Naturakademin Learning Lab AB.

Läs PDF – Måltavlan – från Vision till Verklighet

Läs PDF – Forma Framtiden – Nya Värderingar