The Quest – What is your most burning Question?

Utmaningen
Aldrig har väl världen varit så kontrastrik som nu i det balanserande snittet mellan hot och möjligheter.

På en global och digital arena ökar handlingsutrymmet för de som kan tänka i nya banor. Men samtidigt, morgondagens affärer formas på en spelplan som på många sätt kan te sig paradoxal. Det som tidigare var omöjligt eller olönsamt blir möjligt och lönsamt. Samtidigt minskar handlingsutrymmet.

I bransch efter bransch ser vi hur affärsmodellerna utmanas, ofta av uppstickare som saknar ”ryggsäck” och ser outnyttjade territorier på affärskartan och kan investera i affärsmodeller som formar framtiden. Amazon, Apple, Google, Ryanair, Skype och självklart Ikea,

För många etablerade aktörer är utmaningen större. Hur hållbar är den affärsmodell som burit verksamheten fram till idag? Hur skapar men en ny enighet i ledningsgruppen om förutsättningarna för framgång i en osäker framtid?

Hur utmanar vi vår egen kultur och våra etablerade föreställningar om vad som är och inte är receptet för framgång? Vad kommer det att krävas av mig själv, mitt team och min organisation

Lösningen
Att som ledare och team dra sig undan och samla sig för att kalibrera den inre kompassen och ta de brännande frågorna till botten är en nödvändighet för att få strategi och styrning på plats på sikt.

Organisationen
Har vi som organisation frågat oss om vi har en hållbar affärsstrategi
d v s en god förståelse för hur vi som företag påverkar och blir påverkade av globala hållbarhets utmaningar. Vet vi vilka av våra förmågor som är nyckeln för att bidra positivt till den framtida samhällsutvecklingen. Har vi en hållbar strategi baserat på en målsättning om tillväxt och utveckling som går i takt med tiden? Hur känsliga är vi för störningar? Vilka nya affärsmöjligheter uppstår? Hur påverkas verksamheten av ny lagstiftning, nya myndighetskrav och regleringar, av nyteknik, nya värderingar och preferenser på marknaden e t c.

Som ledare
Har jag kalibrerat min inre kompass. Var hittar jag min passion och mina drivkrafter och hur identifierar och synliggör jag vad som står i vägen för mina ambitioner. Hur skaffar jag mig tillräcklig motivation att ta itu med det även om utmaningarna känns oöverstiglig?

Ledningsgruppen
Har vi den trygghet som krävs bland medlemmarna i ledningen för att föra begåvade och transparanta samtal om hållbarhet och digitalisering, Har vi en samsyn och samma perspektiv om strategiska resurser, vad som driver vår affär, vad som är strategiska resurser, teknologier/kompetenser liksom marknader och behov. I en föränderlig värld förändras konkurrensens villkor. För att bedöma de strategiska konsekvenserna måste man först förstå sin egen affärsmodell.

Leda i en allt högre komplexitet
Medvetna ledare vet att det inte finns några enkla svar på verkligt komplexa problem. Men skapas förutsättningarna så kan kollektiv visdom träda fram över tid, och som genom en mognadsprocess gradvis leder till ett nytt sätt att tänka, agera och att vara.

Verklig förändring börjar med att erkänna att vi själva är en del av de system som vi försöker förändra. Rädsla och misstron vi försöker åtgärda existerar också inom oss, precis som ilska, sorg, tvivel och frustration. Inte förrän vi utvecklat vårt medvetande och tänkande, grunden för vårt handlande, kommer vi att se ett förändrat beteende.

Strategisk dialog – skapar utrymme för reflektion som möjliggör den kollektiva intelligensen och visdomen att växa fram. Medvetna ledare fokuserar på att skapa förutsättningar för denna process som leder till förändring och som så småningom leder till en självgående utveckling.

Det är primärt tre huvudfunktioner som transformativa ledare behöver utveckla i syfte att främja kollektivt ledarskap:

Den första förmågan handlar om att se det större sammanhanget.
Den andra förmågan innebär att främja reflektion och generativa dialoger. Reflektion innebär att tänka på hur vi tänker.
Den tredje förmågan handlar om att flytta det kollektiva fokuset från reaktiv problemlösning till att börja samskapa framtiden.