Människans relation till naturen har en central roll i Naturakademins verksamhet. Vår övertygelse är att genom att öka fokus och medvetenhet och stärka kontakten med oss själva, vår samtid och inte minst naturen, ges kraft och vägledning att möta utmaningar och möjligheter på ett innovativt och konstruktiv sätt.

Genom ökad förståelse för naturens dynamik och ”vishet” och att aktivt återknyta kontakten till vår inre och yttre natur, blir individer och grupper bättre rustade och inspirerade att se varje situation och möjlighet som vi ställs inför med en större klarhet, ansvarstagande och visshet om önskad resultat.

Naturens påverkan på människans hälsa och förmågor

Intresset för naturens påverkan på människan och hälsa har funnits sedan urminnes tider, men strikt vetenskaplig forskning har främst utvecklas under de senare årtionden. De forskningsresultat som finns visar på effekter som:

  • Minskad fysiologisk och emotionell stress
  • Stärkt immunförsvar
  • Ökad avslappning och därmed förbättrad förmåga att hantera och återhämta sig från stressfulla perioder eller händelser
  • Ökat välmående och positiv påverkan på immunförsvar, hjärt-, kärlfunktioner
  • Förbättrad associationsförmåga i hjärnan och förmåga att hantera komplexitet
  • Minskade negativa emotioner samt ökad sinnesfrid
  • Ökad självreflektion och ökad medvetenhet om ens omgivning
  • Andlig inspiration och en känsla av att vara del av ett större sammanhang
    Källa: Naturupplevelse och Hälsa – forskning visar vägen av Johan Ottosson, Susanna Lundqvist och Lena Johnson, SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet).

Naturakademin använder naturen som inspiratör, klassrum och lärare, när så är lämpligt.

Aktuella artiklar och forskningsrapporter

Skogen gör under för immunförsvaret, Skogsaktuellt, 2015

Artikeln beskriver varför immunförsvaret stärks när du vistas i naturen.

Boosta dig – i skogen, Chef, 2015

Mysteriet med naturens goda effekt på vår hälsa närmar sig sin upplösning. En metastudie visar att en stund i skogen ger vårt immunsystem chansen att ta hand om sjukdomar i stället för stress.

How might contact with nature promote human health? 2015

I vår stressiga vardag är kroppens ”fight or flight”-system allt som oftast påkopplat, vilket innebär att kroppen stänger ner alla funktioner som inte är absolut nödvändiga, inklusive immunsystemet. När vi däremot vistas i naturen kopplas i stället lugn och ro-systemet på.

”När vi känner oss helt trygga kan kroppen ägna sig åt långsiktiga åtgärder som förebygger god hälsa, utveckla, reprodu­cera och bygga upp immunsystemet”, förklaras i en ny forskningsrapport.

How might contact with nature promote human health? Promising mechanisms and a possible central pathway

How might contact with nature promote human health? Myriad studies have linked the two; at this time the task of identifying the mechanisms underlying this link is paramount. This article offers: (1) a compilation of plausible pathways between nature and health; (2) criteria for identifying a possible central pathway; and (3) one promising candidate for a central pathway.

E.O. Wilson explains why parks and nature are really good for your brain, The Washington Post, 2015

Under senare år visar allt fler forskningsrapporter hur fysisk och psykisk hälsa ökar genom vistelse i naturliga omgivningar som parker och skog. E O Wilson beskriver hur kunskapen om människan förändrats genom ökad kunskap och därmed insikten om vikten av naturliga miljöer.

Outdoor Experiential Learning Processes: Engaging Influential Professionals in Strategic Leadership towards Sustainability, 2013

Detta är en magister uppsats från Blekinge Tekniska Högskola om upplevelsebaserad ledarskapsträning i naturen. följande citat är från uppsatsen:

“Planet Earth is currently in the midst of a sustainability challenge of a magnitude never seen before in the history of the human kind….

If a change in trajectory towards a more restorative way of living is to take place, a quick and drastic shift in our ways of thinking will be required…..

Outdoor Experiential Learning Processes (OELPs) carry the capacity for bringing about these necessary changes….

OELPs have played a vital role in providing the time, setting and process required to “awaken” the individual towards fighting the sustainability challenge. The intense personal change of the experience provides a strong platform for a key demographic to move towards sustainability.”

The Natural Change Project, WWF UK

The Natural Change Project är ett mycket spännande projekt och del av WWF i UK arbete med ledarskapsutveckling och strategiska förändringar för hållbarutveckling.

“Growing evidence shows that current approaches to encouraging sustainable living do not result in long-term, large-scale, social change. This is because they do not address the deep seated social, cultural and psychological structures that hold many unsustainable patterns of behaviour in place.

The Natural Change Project explores how experiences of the natural world inspire people to live sustainably. In addition to this personal process, Natural Change also equips participants with the skills, insights and motivation to lead others towards a more sustainable future.”

Läs vidare ”Evidence of Natural Change – Case studies for the Scottish education sector”,
2013 och ”The Natural Change – Catalysing Leadership for Sustainability”.

Reconnecting with Nature and Pro-environmental Consciousness & Behavior, 2009

En master uppsats av Jyri Rantanen, Master of Science in Environmental Management and Policy, Lunds Universitet.

“It is crucial not to underestimate the importance of the shift toward intrinsic values as a way of helping humans avert ecological catastrophe as personal relationships with nature may provide some insight into the way people treat the environment; disconnection of humans from the natural world may be contributing to our destruction of the planet’s natural systems.”

”The key insight coming from the new paradigm is not technological. It is the confirmation of something people have always felt but could not give a rational explanation for: our close connection to each other, the nature and the cosmos. Traditional people have known it and have lived it, but modern civilization has first neglected and then denied it. Yet genuine spiritual experience offers direct evidence of our links to each other and to all creation, and now even science confirms the validity of such intuitions.”

“The oldest Chinese symbol for “mind” is a picture of the heart. Maybe it is time we become more human, not just more clever, and start striving for a creative human community grounded in a genuine sense of connectedness and possibility, rather than one based on fear and dogma. The stakes are high and the time is short. We have to explore new ways and we have to start now.”

Engagement with natural Beauty moderates the positive relation between connectedness with nature and psychogical well-being_2014 

Dr Alan Logan intervjuas om hur naturen påverkar hjärnan, hälsa och vitalitet.

Beyond Blue to Green_The benefits of contact with nature for mental health and well-being_Townsend,Weerasuriya_2010

Rapport som ger en utförlig bild av naturen påverkan på människans hälsa och välmående.

The Cognitive Benefits of Interacting with Nature_Berman, Jonides, Kaplan_2008

“Imagine a therapy that had no known side effects, was readily available, and could improve your cognitive functioning at zero cost. Such a therapy has been known to philosophers, writers, and laypeople alike: interacting with nature.” Denna forskning visar att vår förmåga till att fokusera (directed attention) ökar genom interaktion i naturen.