WiLD – vi kallar metodiken kort och gott för WiLD – Wisdom, insight, Leadership and Dialogue.

Visdom – kunskap som håller över tiden
Det som forskarna på senare år upptäckt är kännetecknande för organisationer med förmåga till anpassning och förnyelse är självklara och ständigt närvarande insikter bland de folk som än idag lever i samklang med naturen. Kunskap som håller över tiden och som bygger på en systemförståelse och helhetssyn. Vi inspireras från det sättet att pedagogisera komplexa samband. Det är den djupare och vidare kunskap som vi skulle kunna kalla visdom, och som står sig från generation till generation. Idag har detta förhållningssätt mött ett nyvaknat intresse bland individer och organisationer som arbetar med hållbar utveckling. Naturen är vår bästa lärare!

Insikt – då kunskap övergår i förståelse
Att ge sig tid att reflektera på ett djupare plan. Då kunskap övergår i förståelse för att kunna omsättas i handling och där man får kontakt med sina grundläggande värderingar och ambitioner om vad man önskar utveckla vidare i livet. Vi kallar det för att kalibrera och stärka sin inre kompass.

Ledarskap – personligt- och kollektvtledarskap
En Ledare är en människa med stor inre trygghet. Hon känner sig hemma även om hon inte varit i situationen tidigare. Hon har en förmåga att vara fullständigt närvarande vilket gör att hon ”ser” och ”hör” och därmed också ”vet” vad som behöver göras och åt vilket håll man bör gå. Som Ledare måste hon vandra vägen själv tillsammans med de andra. En sann Ledare är en människa som i första hand ser sig själv som en bland andra, som har insett att det finns oändligt att lära, som ”vandrar” just för att lära. Och genom det faktum att hon inte ser sig själv som en Ledare, gör henne till en sann Ledare.

Våra program lägger stor vikt vid att ge deltagarna konkreta övningar för att nå inre balans och klarhet. Metoden bygger i hög grad på idéerna kring U-Theory och Peter Senges, Otto Scharmers, Joseph Jaworskis och John P Miltons forskning kring Presence.

Dialog – att lära tillsammans
Ett team kännetecknas av en grupp människor som fungerar som en helhet. Av att man har ett gemensamt syfte, en gemensam vision och förståelse för hur man kompletterar varandra på bästa sätt. Ett starkt team består av starka individer. Gruppens gemensamma vision växer upp ur individernas personliga visioner utan att individerna ger upp sina personliga strävanden. Att leda ett team i en gemensam riktning är en av de stora ledarutmaningarna. Det kan handla om en projektgrupp, en säljkår, en ledningsgrupp, en avdelning etc. Kurserna erbjuder effektiva verktyg för grupplärande och teamutveckling. Kurserna innehåller teorier, verktyg och övningar i teamlärande, dialog och konsten att tänka tillsammans.Vi utforskar hur vi kan leda och lära i en allt mer komplex, oförutsägbar tillvaro med många och olika perspektiv. William Isaacs arbete med Dialog, Peter Senges Organizational Learning liksom Peters och Otto Scharmers U-Theory ligger som teoretisk grund för vårt arbete.

Naturakademin ger i detta videoklipp exempel på hur vi introducerar naturen hjälper oss att bli mer närvarande. Genom att uppleva naturen med alla våra sinnen kan vi nå det tillstånd av avspänning och vila som så många längtar efter. Filmen beskriver ett exempel ifrån Tällberg Forum där vi erbjuder deltagarna vårt koncept.

Naturnärvaro – Mindfulness in Nature

Embedly Powered