Presencing är en nybildad verbform av orden presence ‘närvaro’ och sensing ‘att känna på sig’, ‘att uppleva och förstå något intuitivt’. Co-presencing betecknar flera personers gemensamma upptäckande av lösningar på de problem som de arbetar med, vilket hänger samman att vi i sinnestillstånd av öppenhet upplever oss som en del av större helhet.

Det sker genom ett generativt lyssnande och en stegrad uppmärksamhet. Denna uppmärksamhet medför ett perspektivskifte där man kan se sin verksamhet framträda i en framtida situation och se möjligheter som vill ta form. Syftet är att kunna genomföra djupgående förändringar i  genom att se nya mål och uppleva saker i nya perspektiv.

Dialog och lärande är verksamma ingredienser i en förändringsprocess som utgår ifrån ett ledarskap i tider av förändring. Det innebär att ta ansvar för och medverka i en lärandeprocess. Våra metoder och utgångspunkt baserar sig på det transformativa lärandets principer, liksom det som kommit att kallas för U-teorin, utvecklat av bl a Joseph Jaworski, Peter Senge och Otto Scharmer. U-processen kan beskrivas i tre faser;

  1. att utmana verkligheten – observera och se världen som den är.
  2. att expandera tankerummet – skapa utrymme för reflektion.
  3. att exploatera handlingsrummet – agera i ögonblicket, kläcka det nya och skapa en ny verklighet.

Lyssna på Joseph Jaworski när han beskriver processens fördelar i filmklippet.

Embedly Powered

Förändrings- och utvecklingsarbete skall bedrivas så att de som berörs ges möjligheter att engagera sig i processen, vi kallar det för mobilisering. För det krävs metoder och verktyg för att underlätta konstruktiva samtal om vad som skall vägleda såväl samarbetet internt som samspelet med omvärlden.

Läs mer om U-processen