Learning Lab och ett medvetet ledarskap

Learning Lab skall ses mot bakgrunden av tre samverkande faktorer:
1. Nya omvärldsförutsättningar ställer krav på att gamla tankemodeller måste ersättas med nya och omsättas i handling av de många människorna. För många organisationer är denna omställning en förutsättning för överlevnad och framgång som berör i princip alla medarbetare.

2. Samtidigt kan ledare inte längre förväntas ha lösningarna på alla komplexa frågor i sina organisationer. För många ledare är detta en ny och svår utmaning som går bortom den traditionella chefsrollen.

3. Traditionella konsult- och utbildningsföretag saknar skalbara och kostnadseffektiva metoder för att stödja ett verksamhetsnära lärande. Learning Lab fyller denna lucka genom att verktygen är skalbara, förvaltas av interna resurser och därför är mycket kostnadseffektiva.

Vårt angreppssätt bygger på att ge organisationen tillgång till verktyg och metoder som skapar dialog, ansvarstagande och delaktighet och som stödjer ledare och medarbetare i vardagen. Att arbeta med verktyg och metoder för inlärning ger flera fördelar:
– Det blir möjligt att snabbt nå ut till de många människorna i organisationen.
– Ledarskapet blir tydligare och ledarna ges reella förutsättningar att ta tag i de kritiska frågeställningarna.
– Resultatet kan ”kvalitetssäkras” och ambitionsnivåerna anpassas till organisationens utmaningar.
I frågor som kräver samsyn, lärande och tillit mellan många människor i många olika sammanhang blir dessa verktyg till strategiska hjälpmedel.

Vi skiljer på utbildning och inlärning.
Utbildning kräver ofta en specialist som med sin unika kompetens lyckas överföra kunskap till andra. Inlärning är en mycket naturlig process som ständigt pågår i vardagen. Problemet är att lärandet oftast inte får det gemensamma fokus och den struktur som krävs för att utveckla en ny samsyn i kritiska frågor.

Learning Lab – ett angreppssätt som gör det möjligt:
– Att mobilisera många människorna i angelägna frågor med förutsägbara resultat och mycket kostnadseffektivt.
– Att arbeta genom organisationen med fokus på att stärka ledarskapet.
– Att ge människor möjligheter att ta ett större ansvar i avgörande frågor.

Metoder och verktyg som:
– Enkelt kan anpassas till specifika frågeställningar och förutsättningar.
– Bygger på en stabil och beprövad plattform för konstruktiva dialoger i komplexa och svåra frågor.
– Är ”skalbara” och därför kan nå ut till många människor snabbt och till mycket låga kostnader…….

Medvetet Ledarskap

Medvetet Ledarskap handlar om att medvetandet utvecklas och integreras när man ständigt stämmer av sin radar mot omvärlden. Integrerar sina nya perspektiv och insikter samtidigt som man öppnar sig allt mer inåt för att kalibrera sin inre kompass gentemot allt det nya. Att skickligt manövrera i den ökande komplexiteten och skapa en känsla av meningsfullhet och förnyelse för sig själv och för andra. Naturakademin har i mer än 25 år arbetet med att guida organisationer, ledare och individer till en högre och mer integrerad medvetenhet. Med modern forskning som grund, men också urgamla visdoms-traditioner, har våra metoder och verktyg utvecklats och beprövats.

Vi använder beprövade metoder och verktyg som gör det möjligt att utveckla ett mer medvetet ledarskap genom att;
– formulera angelägna frågor – (utmana verkligheten)
– lyssna, släppa taget och och låta det nya träda fram – (fiket utforska och reflektera)
– prototypa – (skissa, pröva, testa, utvärdera)
– tillvarata och förvalta det nya – (agera)

Dialog
Samtalet är människans viktigast verktyg. Det är genom samtalet som vi kan skapa en gemensam förståelse för hur världen omkring oss ser ut, vad vi vill uppnå tillsammans och hur vi bäst kan samarbeta för att nå våra mål. Men alla samtal är inte lika lyckade. Ibland håller vi inne med våra uppfattningar och samtalet förs inom ramen för det vi redan vet eller är överens om. Det samtalet leder inte framåt. Ibland blir det kamp om vad som är rätt eller fel och vi fastnar i ”debatten”. I värsta fall övergår debatten i konflikt. Det samtalet leder inte heller framåt.

Samtalsrummen

Exempel på kunder:
Världsledande bilföretag ökar insikten om hållbarhetsfrågornas betydelse i ledningsgruppen.
– Svensk kommun engagerar 3 000 medarbetare för att integrera arbetet med miljö, ekonomi och sociala aspekter.
– Skandinavisk bank introducerar dialogen som ett verktyg i ledarskapet.
– Statlig myndighet engagerar ledningen och ser över verksamhetsplanen i hållbarhetsperspektivet.
– Näringslivsorganisation lät samtliga medarbetare samtala om värdegrund och attityder.
– Transportföretag ökar förståelsen för vad som driver lönsamheten i branschen.
– Avreglerat statligt monopolföretag låter alla medarbetare tränga bakom orden på den nya affärsplanen.

…………………………………………………………
Apoteket AB, Assi Domän, Astra, Avery Dennison, Billerud, British Petroleum, British Telecom, Busslink, Ericsson, Föreningssparbanken, Gotlands kommun, Grand Hotel Stockholm Göteborgsposten, IBM, Interactive Institutet, Karlshamns Kommun, Lerum kommun, Lowe, Länsstyrelsen Jämtland, Microsoft, Nacka kommun, Norsk Hydro, Novo Nordisk, Nutek, Phillips, Posten, Rank Xerox, Ronneby kommun, Saab, SAS, SEB, SJ, Skandia, Studieförbundet Vuxenskolan, Sunne kommun, Svenska Spel, Svenska Varv, Svenskt Näringsliv, Södertälje Kommun, Telge Energi, Telia, Tibnor, Tillväxtverket, Tom Peters Group, Toyota, Tällberg Foundation, Upplands Väsby kommun, Unilever, Vin & Sprit AB, Volvo, Vårdförbundet, Västerås kommun, Åre Kommun, Örebro kommun e t c.