Från Ord till Handling är ett strategiskt verktyg och ett angreppssätt som ger organisationen tillgång till verktyg och metoder som skapar dialog, ansvarstagande och delaktighet och som stödjer ledare och medarbetare i vardagen.

Att arbeta med verktyg och metoder för inlärning ger flera fördelar: – Det blir möjligt att snabbt nå ut till de många människorna i organisationen. – Ledarskapet blir tydligare och ledarna ges reella förutsättningar att ta tag i de kritiska frågeställningarna. – Resultatet kan ”kvalitetssäkras” och ambitionsnivåerna anpassas till organisationens utmaningar.

Från Ord Till Handling är framtaget av Naturakademin Learning Lab AB och LT Inside AB.

>> Se mera om bakgrunden till Från Ord till Handling.

Programmet levereras i form av en arbetsbok, ”lärdukar” och med stöd för genomförandet efter behov. Genomförandet av programmet sker med fördel med interna facilitatorer/samtalsledare och kan liknas vid en studiecirkel men i modern tappning

Detta angreppssätt ger flera fördelar:

  • Man kan använda ledarna som ”lärare” vilket underlättar för ledarna att utöva ledarskap i svåra frågor. Programmet bidrar då även till en utveckling av ledarskapet.
  • Man kan använda interna ”coacher” vilket ger fördelar om man vill stärka den tvärfunktionella dialogen samtidigt som ”coacherna” utvecklas till resurspersoner i utvecklingsfrågor.
  • Verktygen kan enkelt anpassas till specifika förutsättningar, frågeställningar och målgrupper.
  • Genom att arbeta med interna resurser stärks ägandet och närheten samtidigt som programmet blir mycket kostnadseffektivt.

Så här går det till

Dialogen är programmets ”källkod”:

– Att mötas och ta ansvar i grupp

– En angelägen fråga att förhålla sig till

– Ett genomtänkt material som både skapar öppenhet – möjlighet för alla att komma till tals – och struktur som hjälper deltagarna framåt i samtalet

– En reflekterande och skapande dialog – Att deltagarna tas på allvar

Dialogen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsboken hjälper deltagare att ta ansvar för sitt eget deltagande i samtalet :

– Förstå vad som skall åstadkommas i de olika momenten.

– Reflektera individuellt över sina ställningstaganden, förslag och idéer.

– Göra anteckningar som stöd för minnet.

Steg 1 Lära känna varandra – “Att få göra sin röst hörd utan att tysta andra” Syftar till att lära känna varandra och sig själv i hållbarhetsperspektivet.

• Vilka olika förhållningssätt finns i gruppen?

• Hur engagerade är vi i frågan?

• Vilka talanger och kompetenser finns i gruppen?

Steg 2 En ny verklighet – ”Den som äger kontexten, äger också strategin” Syftar till att sätta in hållbarhetsfrågan i ett större sammanhang och att bli överens om var den hör hemma på vår gemensamma agenda.

• Vad är det som sker i vår omvärld?

• Hur påverkar detta oss?

• Vilka utmaningar står vi inför?

Steg 3 Tränga bakom orden – ”Att visa vägen, utan att stå i vägen!” Syftar till att skaka liv i och gemensamt förstå de ambitioner som bör vägleda arbetet framöver.

• Vilka ambitioner har vi?

• Vad måste förtydligas?

• Hur stor är utmaningen?

Steg 4 Från ord till handling – ”Omedelbar handling för en långsiktig idé!” Syftar till att översätta abstrakta koncept, idéer och ambitioner till nya handlingar, handlingsmönster och åtgärder

• Vad gör vi rätt – redan idag?

• Vad ska vi sluta med

Steg 5 Vem äger frågan? – ”Det viktigaste för en människa är att känna att hon behövs!” Syftar till att ge alla en roll i förändringsarbetet och stärka ansvarstagandet.

• Vem kan ta ansvar för vad?

• Vilken roll spelar vi (jag)?

• Vad är första steget?

Några kundreferenser

  • Karlshamns kommun genomför en utbildningssatsning, ”Samtal om hållbarhet”, baserat på dialogmetoden ”Från ord till handling”. Samtliga tjänstemän och förtroendevalda deltog (3000st).
  • Haninge kommun genomför miljöutbildning baserat på Från Ord till Handling. 
  • Lerum kommun använder delar av metoden att föra samtal om kommunens vision.
  • Ledande företag inom återvinningsindustrin använder Från Ord till Handling som del av ett ledarskapsutbildning.

 

Från ord till handling

Från ord till handling